Nmbs Naamloze vennootschap van publiek recht - Bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders

Frankrijkstraat 56, 1060 brussel

De Algemene Vergadering van aandeelhouders van de nv van publiek recht NMBS zal plaatshebben achter gesloten deuren op vrijdag 29 mei 2020, om 9 uur, op de maatschappelijke zetel van de onderneming.

AGENDA 

  1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het boekjaar 2019.
  2. Verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening per 31 december 2019.
  3. Verslag van de Commissarissen-revisoren over de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2019 
  4. Jaarrekening 2019 en resultaatverwerking.
  5. Geconsolideerde jaarrekening 2019. 
  6. Kwijting aan de bestuurders. 
  7. Kwijting aan de Commissarissen.
  8.  College van Commissarissen – Aanduiding van revisoren voor de controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van NMBS – Bezoldiging.
  9.  Varia.

Onderhavig bericht geldt als bijeenroeping. 

In de huidige gezondheidscontext en overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake het vennootschaps- en verenigingsrecht zal deze Algemene Vergadering bij wijze van uitzondering plaatsvinden achter gesloten deuren. Daarom nodigen we de aandeelhouders uit om te stemmen per brief of per volmacht door middel van formulieren die gedownload kunnen worden op nmbs.be of verkregen via het volgende e-mailadres: ag-av@nmbs.be. Het bedrijf moet deze ingevulde formulieren ten laatste op 25 mei 2020 ontvangen. De aandeelhouders die dat wensen kunnen vóór 25 mei hun vragen stellen via hetzelfde e-mailadres.