NN (B) FUND - OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Openbare Alternatieve Instelling voor Collectieve - Belegging naar Belgisch recht - (Categorie: financiële instrumenten en liquide middelen) - Beheerd door NN Investment Partners Belgium N.V. - Marnixlaan 23, 1000 Brussel - RPR Brussel 0403.241.371

De deelnemers van NN (B) Fund worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap NN Investment Partners Belgium N.V., Marnixlaan 23, 1000 Brussel, op woensdag 18 maart 2020 om 10 uur met de volgende agenda en voorstellen tot beslissingen:

1) Lezing van het verslag van de Raad van Bestuur van NN Investment Partners Belgium van NN (B) Fund voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. 

2) Lezing van het verslag van de Commissaris betreffende de jaarrekeningen van NN (B) Fund voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

3) Goedkeuring van de jaarrekeningen van NN (B) Fund.

Voorstel tot beslissing: de Vergadering keurt de jaarrekeningen van NN (B) Fund goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

4) Toewijzing van de resultaten van NN (B) Fund.

Voorstel tot beslissing: de Vergadering aanvaardt het voorstel van de Raad van Bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van NN (B) Fund voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

5) Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris.

Voorstel tot beslissing: de Vergadering beslist kwijting te verlenen aan de Bestuurders van de Beheervennootschap en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. 

6) Varia.

De deelnemers die wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht om ten minste zes bankwerkdagen voor de Vergadering de Raad van Bestuur van de Beheervennootschap hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. 

De deelnemers die zich willen laten vertegenwoordigen moeten het formulier van volmacht gebruiken dat door de Raad van Bestuur van de Beheervennootschap werd opgesteld. Dit formulier kan worden bekomen bij NN Investment Partners Belgium N.V., Legal Department, Marnixlaan 23, 1000 Brussel -
(tel. 02/504 47 12).

De Vergadering zal op geldige wijze kunnen beraadslagen ongeacht het aantal rechten van deelneming in omloop dat door de aanwezige deelnemers wordt vertegenwoordigd. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers.

De financiële dienst wordt verzekerd door RBC Investor Services Belgium N.V., Zenith Building, 20ste verdiep, Koning Albert-II laan 37, 1030 Brussel.

De Raad van Bestuur van de Beheervennootschap