NN (B) Invest - OPROEPINGSBERICHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

BEVEK naar Belgisch recht - (Categorie: beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG) - Zetel: Marnixlaan 23 (bus 3), 1000 Brussel - RPR Brussel 0466.252.472

Wegens de huidige COVIC-19-pandemie en de noodzaak om fysieke vergaderingen te vermijden, zullen de aandeelhouders uitzonderlijk alleen maar kunnen deelnemen en stemmen op de Buitengewone Algemene Vergadering van NN (B) Invest (hierna " de Vennootschap ") via een formulier van volmacht. De Buitengewone Algemene Vergadering (hierna " de Vergadering ") zal plaatsvinden op de zetel van de Vennootschap, Marnixlaan 23, 1000 Brussel, op 15 januari 2021 om 11u00, om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. Wijziging van de Statuten van de Vennootschap

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van de Statuten van de Vennootschap met ingang op 15 januari 2021. 

a) Aanvulling van “Artikel 10 – Netto-inventariswaarde” van de Statuten met de volgende paragraaf:

“De berekening van de netto-inventariswaarde zoals beschreven in de vorige paragraaf zou naar boven of naar beneden kunnen worden bijgesteld met een percentage dat bedoeld is om het verwateringseffect te compenseren dat kan voortvloeien uit netto in- en uittredingen van het kapitaal.”

Voorstel tot beslissing: goedkeuring van “Artikel 10 – Netto-inventariswaarde”, zoals gewijzigd.

b) Toevoeging van een nieuwe derde paragraaf bij “Artikel 27 – Toelating tot de Algemene Vergadering” als volgt:

“De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten binnen dezelfde termijn op de zetel of bij de in de oproeping aangeduide instellingen een attest neerleggen, opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstantie, waarin zij de onbeschikbaarheid van deze aandelen aantonen tot de datum van de Algemene Vergadering.”

Voorstel tot beslissing: goedkeuring van “Artikel 27 – Toelating tot de Algemene Vergadering”, zoals gewijzigd.

c) Wijziging van de zetel van de Bewaarder in “Artikel 43 – Bewaarder” als volgt:

“… met zetel te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11, …”

Voorstel tot beslissing: goedkeuring van “Artikel 43 – Bewaarder”, zoals gewijzigd.

d) Toevoeging van een nieuw artikel 46 “Wijziging van de Statuten” als volgt:

ARTIKEL ZESENVEERTIG : WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Tenzij anders bepaald in de statuten, kunnen deze worden gewijzigd volgens de voorwaarden van een Algemene Vergadering. Behalve in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, worden de beslissingen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap tot wijziging van de Statuten genomen met een meerderheid van drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.”

Voorstel tot beslissing: goedkeuring van het nieuwe “Artikel 46 – Wijziging van de Statuten”.

e) Aanpassing van de artikels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42 en 43 conform het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voorstel tot beslissing: goedkeuring van de artikels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42 en 43, zoals gewijzigd.

2. Diversen

De vergadering stelt voor om de heer Patrick Vanderwinden met ingang op 15 januari 2021 een jaarlijkse vergoeding voor zijn mandaat toe te kennen van 4.000 euro (3.000 euro voor de bevek en 1.000 euro per compartiment). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voorstel tot beslissing: “De Vergadering beslist om de heer Patrick Vanderwinden met ingang op 15 januari 2021 een jaarlijkse vergoeding voor zijn mandaat toe te kennen van 4.000 euro (3.000 euro voor de bevek en 1.000 euro per compartiment). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.”

De aandeelhouders van de Vennootschap die wensen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht het formulier van volmacht te gebruiken dat door de Raad van Bestuur werd opgesteld. Dit formulier kan worden bekomen op de zetel van de Vennootschap, Marnixlaan 23, 1000 Brussel (question@nnip.com).  Aandelen en volmachten moeten ten minste zes werkdagen voor de Vergadering worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap of bij de instelling belast met de financiële dienst.

***

De aandeelhouders van het compartiment "Belgium" worden geïnformeerd over de volgende wijziging van het compartiment die op 15 januari 2021 in werking zal treden. 

Het compartiment opteert om het Swing Pricing mechanisme zoals voorzien in artikel 21/1 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 toe te passen. 

Swing Pricing is een mechanisme dat ertoe strekt de negatieve impact op de netto-inventariswaarde van het compartiment weg te nemen die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van aandeelhouders. Indien de netto in- of uittredingen een bepaald niveau overschrijden (de drempel), zal de netto-inventariswaarde naar boven of naar beneden worden bijgesteld met een vastgelegd percentage (de swing factor). In beide  gevallen worden de bestaande aandeelhouders beschermd tegen de kosten die in- en uittredingen met zich meebrengen.

In principe bedraagt de swing factor niet meer dan 1,50% van de netto-inventariswaarde van het compartiment.

Over het niveau van de drempels zal worden beslist op basis van bepaalde parameters zoals onder meer de grootte van het compartiment, de liquiditeit van de onderliggende markt waarin het compartiment belegt, het cashbeheer van het compartiment of het type instrumenten dat wordt gebruikt voor het beheer van de netto in- of-uitstromen. 

De swing factor is onder meer gebaseerd op de geraamde transactiekosten van de financiële instrumenten waarin het compartiment kan beleggen. 

De verschillende drempelniveaus en swingfactoren worden regelmatig herzien en kunnen worden aangepast. 

De huidige drempelniveaus en swingfactors van het compartiment staan vermeld en worden bijgewerkt op de website: www.nnip.com. 

De aandeelhouders van het compartiment "Belgium" die niet akkoord gaan met de hierboven beschreven wijziging kunnen hun aandelen gratis (met uitzondering van eventuele taksen en belastingen) laten terugkopen gedurende een periode van één maand, te rekenen vanaf de publicatie van dit bericht.

***

Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en in het Frans op de zetel van de Vennootschap en bij de instelling belast met de financiële dienst.

De financiële dienst wordt verzekerd door RBC Investor Services Belgium, Zenith Building, 20ste verdiep, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap