NV SCR-Sibelco, afgekort Sibelco NV - Gewone Algemene Vergadering

Plantin en Moretuslei 1A, te 2018 Antwerpen - BTW 0404 679 941 RPR Antwerpen - (hierna de “Vennootschap”)

Gelet op de verspreiding van het coronavirus en de evolutie van de maatregelen genomen door de overheid inzake de COVID-19 pandemie, en met inachtname van het samenscholingsverbod door het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zal de jaarlijkse gewone algemene vergadering virtueel plaatsvinden. 

De aandeelhouders zullen online aan de vergadering kunnen deelnemen, online vragen stellen en hun stem rechtstreeks uitbrengen vanop afstand via www.lumiagm.com via smartphone, tablet of pc. Zorg ervoor dat u over de laatste versie van Chrome, Safari of Edge beschikt.

Een handleiding, verdere praktische informatie en/of eventuele verdaging van deze Gewone Algemene Vergadering zal beschikbaar zijn via de website van de Vennootschap, www.sibelco.com.

De Gewone Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen op 21 april 2021 om 14.00u en heeft de volgende agendapunten:

AGENDA

1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Aandeelhouders

2. Verslag van de commissaris aan de Aandeelhouders

3. Goedkeuring van de geauditeerde statutaire jaarrekening over het boekjaar 2020 en kennisname van de geconsolideerde resultaten

4. Winstverdeling en bepaling van het dividend – vergoeding bestuurders

5. Kwijting aan de bestuurders

6. Kwijting aan de commissaris

7. Benoeming van bestuurders.

De registratiedatum voor de algemene vergadering van de Vennootschap is overeenkomstig artikel 28.2 van de statuten vastgesteld op de vijfde (5e) werkdag voorafgaand aan de datum van de vergadering, zijnde op woensdag 14 april 2021. 

Overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) en artikel 28 van de statuten, werd door de raad van bestuur beslist dat enkel personen die houders waren van effecten van de Vennootschap op woensdag 14 april 2021 en de deelnameformaliteiten hebben vervuld, gerechtigd zijn om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering. Enkel aandeelhouders zijn gerechtigd om te stemmen. 

Voorwaarden voor deelname: 

Om te kunnen aantonen aan de Vennootschap dat de aandeelhouder het aantal aandelen bezit op de Registratiedatum, dient de aandeelhouder als volgt tewerk te gaan:

Voor de houders van aandelen op naam:

De nominatieve aandeelhouders moeten ten laatste op de Registratiedatum, dit is woensdag 14 april 2021, voor 17.00 uur (Belgische tijd) aan de Vennootschap laten weten met hoeveel aandelen zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering door terugzending van het ingevuld deelnamebericht per gewone post of per email via shareholder@sibelco.com.

Het bezit van de aandelen op de Registratiedatum zal door de Vennootschap worden bevestigd op basis van de inschrijving in het register van de aandelen op naam.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:

De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen zich aan te melden via hun bank of financiële instelling voor woensdag 14 april 2021. De banken en andere financiële instellingen dienen aan de Vennootschap te bevestigen hoeveel aandelen hun klanten hebben geregistreerd met het oog op deelname aan de gewone algemene vergadering en dit ten laatste op woensdag 14 april 2021, voor 17.00 uur (Belgische tijd).

Volmachten 

De houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap die zich wensen te laten vertegenwoordigen bij volmacht, worden verzocht gebruik te maken van het model van volmacht dat door de raad van bestuur werd opgesteld en dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap, www.sibelco.com. 

De ingevulde en ondertekende volmachten dienen de Vennootschap te bereiken op de statutaire zetel of per email via shareholder@sibelco.com, voor of ten laatste op woensdag 14 april 2021. 

De benoeming van een volmachthouder moet gedaan worden in overeenstemming met de toepasselijke regels van Belgisch recht en de statuten van de Vennootschap Bovendien moeten zij voldoen aan de deelnameformaliteiten aan de algemene vergadering, zoals hierboven omschreven.

Vraagrecht 

De aandeelhouders hebben het recht om zowel mondeling als schriftelijk vragen te stellen tijdens de algemene vergadering aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot hun respectievelijke verslagen en/of over de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zijn gehouden.

Schriftelijke vragen kunnen ook op voorhand worden gestuurd langs elektronische weg op het volgend adres: shareholder@sibelco.com.

Deze vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord, voor zover de betrokken aandeelhouder aan de deelnameformaliteiten heeft voldaan om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.