Omega Preservation Fund nv - Oproeping van de aandeelhouders voor de gewone algemene vergadering

Openbare bevek naar Belgisch recht - AICB - Guimardstraat, 18-1040 Brussel - RPR Brussel - BTW BE864.363.634

De aandeelhouders van de bevek OMEGA PRESERVATION FUND NV worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te wonen, die op 18 maart 2020 om 14.00 uur zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel, om te beraadslagen over de volgende agenda:

AGENDA 

1. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en van de commissaris.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019. 
Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering verleent, globaal en per compartiment, haar goedkeuring aan de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.”

3. Bestemming van het resultaat. 
Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering verleent, per compartiment, haar goedkeuring aan het voorstel van de raad van bestuur voor de bestemming van het resultaat.”

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 
Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tot 31 december 2019.”

5. Herbenoeming van de bestuurders 
Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering beslist, op voorwaarde van de goedkeuring van de FSMA, om de mandaten van de bestuurders in functie, de heer Marc Sallet, de heer Carl Naesens, de heer Fréderic Coorevits, en het mandaat van bestuurder en effectieve leider van de heer Jeroen Sioncke, te hernieuwen voor de duur van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering van 2023. De mandaten van de heren Lode De Vrieze en Guy Lerminiaux worden niet hernieuwd.”

6. Benoeming van een bijkomende bestuurder. 
Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering beslist, op voorwaarde van de goedkeuring van de FSMA, om de heer Yves Ceelen te benoemen als bestuurder en effectieve leider van de bevek voor de duur van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering van 2023.” 

*****

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of er zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de voorschriften zoals beschreven in de statuten van de bevek.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de bevek zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en Nederlands bij de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren of op de website https://funds.degroofpetercam.com.

Financiële dienstverlener in België: BANK DEGROOF PETERCAM NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel of CACEIS BELGIUM NV, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel.

De raad van bestuur