OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES - OPROEPING TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

SOCIÉTE COOPÉRATIVE - Avenue Jean Monnet 2, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve - RPR Nijvel 0897.436.971 - Btw-nummer 897.436.971 - (de “Vennootschap” of de “Emittent”)

1 Inleiding

De raad van bestuur van de vennootschap heeft de eer de obligatiehouders (de “Obligatiehouders”) van de vastrentende obligaties van 4,00%, uitgegeven door Opérateur de Réseaux d’Energies SC en gewaarborgd door ORES Assets SC, en met vervaldag op 2 oktober 2021 voor een nominaal bedrag in omloop van  290.600.000 EURO (ISIN BE6242530952, Common Code 082632387) (de “Obligaties”), uit te nodigen tot het bijwonen van de algemene vergadering van Obligatiehouders. 

Deze vergadering zal worden gehouden op vrijdag 11 december 2020 om 9.00 uur (Brusselse tijd), op de zetel van de Vennootschap, Avenue Jean Monnet 2, 1348 Ottignies-Louvain-la Neuve (de “Vergadering”). De Vergadering wordt bijeengeroepen teneinde te beraadslagen over bepaalde wijzigingen (het “Voorstel tot Wijzigingen”), die moeten worden aangebracht aan de algemene voorwaarden van de Obligaties zoals vermeld in titel “Termes et Conditions des Obligations” van het  Prospectus van 24 september 2012 (de “Voorwaarden”). De voorgestelde wijzigingen worden hieronder nader omschreven.

Gelijktijdig met het verzoek aan de Obligatiehouders om in te stemmen met het Voorstel tot Wijzigingen, stelt de Emittent eveneens aan de Obligatiehouders, die de Voorwaarden van de Obligaties niet wensen te wijzigen, voor om  hun Obligaties in speciën terug te kopen (het “Terugkoopaanbod”) tot een maximumbedrag van 72.650.000 EURO. De Obligatiehouders die een geldige steminstructie overgemaakt hebben om met het Voorstel tot Wijzigingen in te stemmen (en deze instructie vervolgens niet herroepen hebben) zullen geacht worden te hebben afgezien van hun recht om van het Terugkoopaanbod te genieten. Het Terugkoopaanbod wordt bovendien afhankelijk gesteld van de goedkeuring van het Voorstel tot Wijzigingen bij buitengewoon besluit van de algemene vergadering van Obligatiehouders. 

Het Verzoek tot Deelname aan de Vergadering past in het kader van het bedachtzaam beleid inzake het schuldbeheer van de Emittent. Verhoudingsgewijs vormen de Obligaties een aanzienlijk deel van de uitstaande schulden van de Emittent. De Emittent wenst dus de vervaldatum ervan te anticiperen. Voorts is het de bedoeling van de Emittent om van de huidige verrichting gebruik te maken om het terugbetalingsprofiel van haar schuld af te vlakken. Tot slot past deze vernieuwing in de bijzondere context van het COVID-19-gebeuren, die de financiële markten kan beïnvloeden, wat voor de Emittent deze noodzaak om te anticiperen bevestigt. Gezien de kosten verbonden aan het aanhouden van een liquiditeitoverschot, wijzigt de Emittent liever de voorwaarden dan tot een nieuwe uitgifte over te gaan. Door het Terugkoopaanbod wenst de Emittent een bijkomende liquiditeit te verstrekken aan de Obligatiehouders die niet wensen in te gaan op het Verzoek tot deelname.

Meer informatie betreffende de Vergadering en de daarmee verbonden onderwerpen, met inbegrip van de vereiste voorwaarden om aan de Vergadering en aan het Terugkoopaanbod deel te nemen, bevinden zich in een informatiememorandum dat door de Vennootschap werd voorbereid en geraadpleegd kan worden op haar website https://www.ores.be/news-finances. 

Elk voorstel van besluit dat op de agenda van de Vergadering wordt geplaatst, zal enkel van kracht worden indien alle andere voorstellen tot besluit die op de agenda van de Vergadering werden geplaatst eveneens zijn goedgekeurd.

De agenda van de Vergadering wordt hieronder vermeld.

De termen die met een hoofdletter beginnen en die niet in deze oproeping gedefinieerd worden, hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Voorwaarden van de Obligaties, die op de website van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden (https://www.ores.be/emission-de-titres). 

2 Agenda 

Dit is de agenda van de vergadering van Obligatiehouders:

(a) wijziging van de Obligatievoorwaarden teneinde de eindvervaldatum van de Obligaties te verlengen tot 15 december 2030, een terugbetaling door aflossing in te voeren op 15 december 2029 en 15 december 2030, de interestvoet vast te stellen op een percentage berekend door de Bank Degroof Petercam NV/SA, in de hoedanigheid van berekeningsagent (Agent de Calcul), en gelijk aan de som van een referentievoet en een spread, op voorwaarde dat de door Bank Degroof Petercam NV/SA aldus berekende interestvoet niet hoger is dan 1,50 procent per jaar noch lager dan 0,00 procent per jaar, de betalingsdata van de interesten te wijzigen en ondertekening van de waarborg (Garantie), van het aanvullend agentencontract (Convention d’Agent Complémentaire) en van de Clearing Services Agreement; en

(b) wijziging van de definitie van “Influence Substantiellement Défavorable” in de Voorwaarden.

3 Voorstellen tot besluiten

3.1 Verlenging van de vervaldatum van de Obligaties tot 15 december 2030, aflossing, wijziging van de interestvoet en van de betalingsdata van de interesten en ondertekening van de waarborg (Garantie), van het aanvullend gentencontract (Convention d’Agent Complémentaire) en van de Clearing Services Agreement 

3.1.1 Verlenging van de vervaldatum van de Obligaties tot 15 december 2030 en terugbetaling

(a) Goedkeuring van de verlenging van de Vervaldatum tot 15 december 2030 en van de terugbetaling

Beslissing (i) tot het goedkeuren van de verlenging van de vervaldatum van de Obligaties tot 15 december 2030 en invoering van een terugbetaling door aflossing op 15 december 2029 en 15 december 2030 en (ii) tot het dienovereenkomstig wijzigen van de Voorwaarden op die hierna uiteengezette manier.

(b) Wijziging van de Voorwaarden

De Voorwaarden worden als volgt gewijzigd:

(i) Wijziging van Voorwaarde 7.2 (Rang et statut des Obligations)

In Voorwaarde 7.2 (Rang et statut des Obligations), wordt de eerste paragraaf vervangen door de volgende paragraaf: 

Les Obligations sont des obligations, représentatives d’une créance, émises par l’Émetteur. Chaque Obligation donne droit au paiement d’un intérêt annuel et à un remboursement par tranches aux différentes Dates d’Amortissements des Montants d’Amortissements correspondants.

(ii) Wijziging van Voorwaarde 7.4 (Définitions)

(A) De volgende nieuwe definities worden in Voorwaarde 7.4 (Définitions) opgenomen:

“ “Date d’Amortissement signifie la Première Date d’Amortissement et la Deuxième Date d’Amortissement, le cas échéant.

Deuxième Date d’Amortissement signifie le 15 décembre 2030.

Montant d’Amortissement signifie, pour chaque Obligation, un montant de 30.000,00 EUR relativement à la Première Date d’Amortissement et un montant de 70.000,00 EUR relativement à la Deuxième Date d’Amortissement.

Première Date d’Amortissement signifie le 15 décembre 2029.

Valeur Nominale Résiduelle signifie, pour une Obligation, la Valeur Nominale dont est soustrait le Montant d’Amortissement qui a été remboursé.” ”

(B) De definitie van “Date d’Échéance” wordt geschrapt.

3.1.2 Wijziging van de interestvoet en van de betalingsdata van de interesten

(a) Goedkeuring van de wijziging van de interestvoet en van de betalingsdata van de interesten

Beslissing (i) tot het goedkeuren van de vaststelling van de interestvoet op een percentage berekend door Degroof Petercam, in de hoedanigheid van berekeningsagent (Agent de Calcul), en gelijk aan de som van de referentievoet (Taux de Référence) en van de Spread, zonder dat de door Bank Degroof Petercam SA/ NV aldus berekende interestvoet hoger dan 1,50 procent per jaar mag zijn noch lager dan 0,00 procent per jaar, en de wijziging van de betalingsdata van de interesten en (ii) tot het dienovereenkomstig wijzigen van de Voorwaarden op de hierna uiteengezette manier.

(b) Wijziging van de Voorwaarden

De Voorwaarden worden als volgt gewijzigd:

(i) Wijziging van Voorwaarde 7.5.1 (Taux d’intérêt et dates de paiement des intérêts)

In  Voorwaarde 7.5.1 (Taux d’intérêt et dates de paiement des intérêts), worden de eerste twee zinnen door de volgende zinnen vervangen:

Chaque Obligation porte intérêt sur sa Valeur Nominale Résiduelle à un taux d’intérêt nominal annuel (le Taux d’Intérêt Nominal) calculé par la Banque Degroof Petercam SA/NV, en qualité d’agent de calcul, égal à la somme du Taux de Référence et du Spread, sans pour autant que ce Taux d’Intérêt Nominal ne puisse être supérieur à 1,50 pour cent par an ni inférieur à 0,00 pour cent par an. Chaque Obligation porte intérêt à compter de la Date d’Entrée en Vigueur (en incluant celle-ci) à ce Taux d’Intérêt Nominal payable, annuellement à terme échu le 15 décembre de chaque année (la Date de Paiement d’Intérêts).

(ii) Wijziging van Voorwaarde 7.5.2 (Accumulation d’intérêts)

In Voorwaarde 7.5.2 (Accumulation d’intérêts), wordt de eerste zin vervangen door de volgende zinnen:

Chaque Obligation cessera de porter intérêt relativement à chaque Montant d’Amortissement à compter de la Date d’Amortissement correspondante.

Chaque Obligation cessera également de porter intérêt à compter de sa date de remboursement anticipé ou de rachat (en incluant celle-ci), à moins que le remboursement de principal ne soit indûment retenu ou refusé à cette date.

(iii) Wijziging van Voorwaarde 7.6.1 (Terugbetaling op de Vervaldatum)

(A) De titel van Voorwaarde 7.6.1 “Remboursement à la Date d’Échéance” wordt vervangen door “Amortissement”.

(B) Voorwaarde 7.6.1 wordt vervangen door de volgende paragraaf:

A moins qu’elles aient été préalablement achetées et annulées ou remboursées, dans les conditions définies ci-après, chaque Obligation sera amortie en plusieurs tranches aux Dates d’Amortissements et aux Montants d’Amortissements correspondants. Si cette date n’est pas un Jour Ouvrable, le paiement sera dû le Jour Ouvrable suivant. Ce report ne donnera droit à aucun intérêt supplémentaire ou tout autre paiement. En cas de remboursement anticipé conformément à la Condition 7.6.2 ou à la Condition 7.6.3, les Obligations seront remboursées à leur Valeur Nominale Résiduelle.

(iv) Wijziging van Voorwaarde 7.6.2 (Remboursement pour raisons fiscales)

In Voorwaarde 7.6.2 (Remboursement pour raisons fiscales), wordt de tweede paragraaf vervangen door de volgende zin:

Dans ce cas, les Obligations seront remboursées à leur Valeur Nominale Résiduelle, valeur à laquelle sera ajouté tout intérêt échu (le cas échéant) jusqu’à la date effective de remboursement.

(v) Wijziging van Voorwaarde 7.6.3 (Remboursement en cas de Changement de Contrôle d’un Garant)

In het deel (i) (Remboursement optionnel) van Voorwaarde 7.6.3 (Remboursement en cas de Changement de Contrôle d’un Garant):

(A) wordt de vijfde paragraaf vervangen door de volgende paragraaf:

Si, conformément à la présente Condition 7.6.3, des Obligataires déposent des Avis de Demande de Remboursement Anticipé concernant au moins 85% de la Valeur Nominale Résiduelle cumulée des Obligations en circulation à ce moment, l’Émetteur pourra, après avoir notifié un avis aux Obligataires au minimum 10 (dix) et au maximum 20 (vingt) Jours Ouvrables au préalable et conformément à la Condition 7.13, rembourser l’ensemble des Obligations non-échues au Prix de Remboursement Anticipé.

(B) de definitie van “Prix de Remboursement Anticipé” wordt vervagen door de volgende definitie:

“ “Prix de Remboursement Anticipé signifie un montant égal au montant de la Valeur Nominale Résiduelle de l’Obligation en y additionnant tous les intérêts cumulés mais non payés sur ce montant à (mais à l’exclusion de) la Date de Remboursement Anticipé.

(vi) Wijziging van Voorwaarde 7.9 (Cas de Défaut)

De eerste paragraaf van Voorwaarde 7.9 (Cas de Défaut) wordt vervangen door de volgende paragraaf:

Si l’un des événements énumérés ci-dessous (les Cas de Défaut) venait à se produire, chaque Obligataire pourra notifier à l’Émetteur, par un avis écrit qui lui sera adressé à son siège social, avec copie à l’Agent Domiciliataire, que toutes les Obligations qu’il détient deviennent immédiatement exigibles et remboursables à leur Valeur Nominale Résiduelle majoré, le cas échéant, des intérêts échus jusqu’à la date de paiement et sans autres formalités, sauf s’il a été remédié à ce Cas de Défaut avant que l’Émetteur ait reçu l’avis de l’Obligataire en question. Si, conformément à la présente Condition 7.9, l’Émetteur a reçu des avis émanant d’Obligataires (selon la procédure décrite ci-dessus) concernant au moins 85% de Valeur Nominale Résiduelle cumulée des Obligations en circulation à ce moment, l’ensemble des Obligations deviendra immédiatement exigible et remboursable comme prévu par la présente Condition 7.9.

(vii) Wijziging van Voorwaarde 7.4 (Définitions)

De volgende nieuwe definities worden opgenomen in Voorwaarde 7.4 (Définitions):

“ “Bloomberg Screen Page” signifie la page d’affichage sur le service Bloomberg désignée par “EUAMDB10<index>” (ou toute autre page qui pourrait la remplacer sur ce service ou tout service de cotation reconnu tel que sélectionné par la Banque Degroof Petercam SA/NV en qualité d’agent de calcul à sa seule et absolue discrétion si cette cotation n’est pas disponible ou manifestement erronée).

Date d’Entrée en Vigueur” signifie la date à laquelle la proposition de modifications des termes et conditions des Obligations telle qu’elle figure dans le mémorandum d’information en date du 10 novembre 2020 (tel que modifié, reformulé ou complété de temps à autre) entre en vigueur suite à son approbation par l’assemblée générale des Obligataires.

Date de Fixation du Prix” signifie la date à laquelle l’assemblée générale des Obligataires approuve la proposition de modifications des termes et conditions des Obligations telle qu’elle figure dans le mémorandum d’information en date du 10 novembre 2020 (tel que modifié, reformulé ou complété de temps à autre).

Date de Fixation du Spread” signifie la date qui est 8 Jours Ouvrables avant la première date à laquelle l’assemblée générale des Obligataires est convoquée pour l’approbation de la proposition de modifications des termes et conditions des Obligations telle qu’elle figure dans le mémorandum d’information en date du 10 novembre 2020 (tel que modifié, reformulé ou complété de temps à autre).

Spread” signifie un spread qui ne sera pas supérieur à [1,60] pour cent ([160] points de base) par an ni inférieur à [1,20] pour cent ([120] points de base) par an par an fixé définitivement par l’Émetteur à la Date de Fixation du Spread.

Taux de Référence” signifie le swap de taux d’intérêt à 10 ans qui apparaît sur la Bloomberg Screen Page à partir de 11 heures HNEC à la Date de Fixation du Prix, exprimé en pourcentage (et arrondi, si nécessaire, à deux décimales près, 0,005 étant arrondi à la hausse). ”

(viii) Ingevolge de goedkeuring van de wijziging van de nominale interestvoet (Taux d’Intérêt Nominal), moeten alle verwijzingen naar de “Taux d’Intérêt Nominal” in de Voorwaarden, overeenkomstig hetgeen voorafgaat, gelezen worden als verwijzingen naar een percentage, berekend door Degroof Petercam in de hoedanigheid van berekeningsagent (Agent de Calcul) en gelijk aan de som van de referentievoet (Taux de Référence) en de Spread op voorwaarde dat deze interestvoet niet hoger is dan 1,50 procent per jaar noch lager dan 0,00 procent per jaar.

3.1.3 Goedkeuring van de ondertekening van de Waarborg, van het Aanvullend Agentencontract  en van de Clearing Services Agreement;

Beslissing tot het goedkeuren van de ondertekening, door de betrokken partijen, op of rond de datum van inwerkingtreding (Date d’Entrée en Vigueur) (i) van de waarborg (Garantie), (ii) van het aanvullend agentencontract (Convention d’Agent Complémentaire) en (iii) van de Clearing Services Agreement, die elk grotendeels dezelfde inhoud hebben als hun - ontwerp dat voor de Vergadering beschikbaar was en die elk op het ogenblik van de Vergadering (of, in voorkomend geval, van de Verdaagde Vergadering) zijn ondertekend, ter identificatie door de voorzitter van de Vergadering.

3.2 Wijziging van de definitie van Influence Substantiellement Défavorable in Voorwaarde 7.9 (Cas de Défaut)

3.2.1 Goedkeuring van de wijziging van de definitie van Influence Substantiellement Défavorable

Beslissing (i) tot het goedkeuren van de wijziging van de definitie van “Influence Substantiellement Défavorable” en (ii) tot het dienovereenkomstig wijzigen van de Voorwaarden op de hierna uiteengezette manier.

3.2.2 Wijziging van de Voorwaarden

De definitie van “Influence Substantiellement Défavorable” opgenomen in Voorwaarde 7.9 (Cas de Défaut) wordt vervangen door de volgende definitie:

“ “Influence Substantiellement Défavorable” signifie, selon le cas, la conséquence de tout événement ou circonstance qui conduirait, en fin de l’exercice, à réduire après résultat de l’exercice concerné, selon les normes comptables BGAAP, à moins de 30% (desquels une marge de flexibilité de 150 points de base peut être soustraite) (i) le rapport entre les Fonds Propres du Garant et le total bilantaire du Garant ou (ii) le rapport entre les Fonds Propres consolidés du Garant et le total bilantaire consolidé Garant.”

4 Quorum en Meerderheden

4.1 Aanwezigheidsquorum

Overeenkomstig Voorwaarde 7.12.1 van de Obligaties (Assemblée Générale des Obligataires), kan de Vergadering enkel geldig beraadslagen en beslissingen nemen als haar aanwezige of vertegenwoordigde leden minstens de helft van het bedrag van de Obligaties in omloop vertegenwoordigen. Als deze voorwaarde niet vervuld is, is een nieuwe oproeping noodzakelijk en zal de nieuwe vergadering geldig beraadslagen en beslissingen nemen, welk ook het vertegenwoordigd bedrag van de Obligaties in omloop is (de “Verdaagde Vergadering”). 

4.2 Stemming en Meerderheid

Overeenkomstig Voorwaarde 7.12.1 van de Obligaties (Assemblée générale des Obligataires), worden de beslissingen van de Vergadering (of, in voorkomend geval, van de Verdaagde Vergadering) geldig aangenomen met een drie/vierde meerderheid van het aantal stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

5 Deelname aan de Vergadering 

5.1 Toelatingsvoorwaarden

Enkel personen die hun hoedanigheid van Obligatiehouders hebben kunnen bewijzen, zullen tot de Vergadering worden toegelaten.

Teneinde aan de Vergadering te kunnen deelnemen, moet een Obligatiehouder het volgende overhandigen:

(a) een geldige gegroepeerde steminstructie (Instruction de Vote Groupé zoals gedefinieerd in het informatiememorandum de dato 10 november 2020 gepubliceerd op de website van de Vennootschap (https://www.ores.be/news-finances) (het “Informatiememorandum”)) ofwel, als de Obligatiehouder geen deelnemer aan het effectenvereffeningssysteem van de Nationale Bank van België is, aan deze deelnemer vragen om aan de Vennootschap een gegroepeerde steminstructie te overhandigen binnen dezelfde termijn. Het formulier van de gegroepeerde steminstructie bevat een aanstelling van mevr. Rosalia Tudisca, Secretaris-generaal van de Emittent, met bevoegdheid tot indeplaatstreding, en een instructie om deel te nemen aan de Vergadering (en ieder Verdaagde Vergadering) en om te stemmen overeenkomstig de instructies van de Obligatiehouder; of

(b) een bericht van deelname (Avis de Participation, zoals gedefinieerd in het Informatiememorandum), vergezeld van een stemcertificaat (Certificat de Vote, zoals gedefinieerd in het Informatiememorandum) uitgegeven door een erkende rekeninghouder in de zin van het artikel 6:29 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of door het effectenvereffeningssysteem van de Nationale Bank van België, waarbij bevestigd wordt dat de Obligaties waarop het afgeleverde bericht van deelname betrekking heeft, geblokkeerd zullen blijven tot op de afwikkelingsdatum (Date de Règlement). Elke Obligatiehouder kan er dan voor kiezen persoonlijk aan de Vergadering (of aan de Verdaagde Vergadering) deel te nemen, of er vertegenwoordigd te worden door een gevolmachtigde aangesteld met behulp van de volmacht die in het bericht van beelname is opgenomen.

De gegroepeerde steminstructie of het bericht van deelname, vergezeld van een stemcertificaat, moeten 3 werkdagen voor de datum van de Vergadering (uiterlijk op 7 december 2020 om middernacht (Brusselse tijd)) afgeleverd worden op de zetel van de Vennootschap (Avenue Jean Monnet 2, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve) of per e-mail op het adres infosecretariatores@ores.be ter attentie van mevr. Rosalia Tudisca. Behoudens geldige nietigverklaring zullen de gegroepeerde steminstructies of de berichten van deelname (vergezeld van stemcertificaten) geldig blijven voor iedere Verdaagde Vergadering. Zowel in het kader van de gegroepeerde steminstructies als van de berichten van deelname, als er geen steminstructie aan de gevolmachtigde wordt gegeven in verband met de voorstellen tot besluit of als de gegeven steminstructies, om welke reden ook, niet duidelijk zijn, zal de gevolmachtigde steeds voor de voorstellen tot besluit stemmen.

De toepasselijke voorwaarden inzake quorum en meerderheid worden nader uitgelegd in het deel “Considérations relatives à la Demande de Participation et à l’Offre de Rachat” op pagina 30 van het Informatiememorandum.

5.2 Praktisch

Gelet op de huidige inperkingsmaatregelen genomen door de verschillende Belgische regeringen hebben besloten om de verspreiding van Covid-19 te beperken en om de gezondheid en veiligheid van de Obligatiehouders, het personeel en het publiek te garanderen, heeft de Emittent besloten dat alleen het secretariaat van de Vergadering - bestaande uit haar voorzitter, haar secretaris en twee stemmentellers - fysiek zal bijeenkomen op de maatschappelijke zetel van de Emittent, Avenue Jean Monnet 2, 348 Ottignies-Louvain-la-Neuve. De andere deelnemers aan de Vergadering, in het bijzonder de Obligatiehouders die voor 7 december 2020 een geldig bericht van deelname (Avis de Participation) hebben ingediend waarin zij aangeven dat zij wensen deel te nemen aan de Vergadering, zullen virtueel aan deze Vergadering kunnen deelnemen. De Dealer Manager zal hen, een werkdag (Jours Ouvrables, zoals gedefinieerd in het Informatiememorandum, “Werkdag”) voor de dag van de algemene Vergadering, de hyperlink sturen alsook de instructies die hen zullen toelaten om virtueel deel te nemen aan de Vergadering.

In de mate dat de Belgische overheden nog strengere inperkingsmaatregelen zouden nemen dan degene die van kracht zijn op de datum van het Informatiememorandum, behoudt de Emittent zich het recht voor om uiterlijk 5 Werkdagen voor de datum van de Vergadering te beslissen dat de Vergadering uitsluitend virtueel zal worden gehouden. In geval van een versoepeling van de inperkingsmaatregelen door de Belgische overheden, op basis waarvan het vanaf dan toegestaan en wenselijk zou zijn dat de vergadering fysiek zou worden gehouden, behoudt de Emittent zich het recht voor om uiterlijk 5 Werkdagen voor de datum van de vergadering te beslissen dat de vergadering fysiek zal worden gehouden. Indien de Emittent beslist om de modaliteiten van de Vergadering op deze manier te wijzigen, zal zij de Obligatiehouders hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen door een persbericht te publiceren op haar website.

De Obligatiehouders kunnen de formulieren betreffende de gegroepeerde steminstructie, de berichten van deelname en het Informatiememorandum raadplegen op de website van de Vennootschap (https://www.ores.be/news-finances). Dat document bevat meer uitleg over de procedure. 

De raad van bestuur