Optimco, naamloze vennootschap - Algemene Vergadering ter zetel op donderdag 01 juni 2023 om 14:00 uur.

Sneeuwbeslaan 14, 2610 Antwerpen(Wilrijk) - Ondernemingsnummer: 0862.475.005

Agenda: Jaarverslag, Goedkeuring jaarrekening, Bestemming Resultaat, Kwijting bestuurders,  Kwijting aan de commissaris-revisor,  Benoeming  bestuurder en Zitpenningen.

De houders van gedematerialiseerde kapitaalsaandelen van Optimco nv dienen de nodige deelnameformaliteiten zoals voorzien in de statuten te vervullen en het attest waaruit blijkt dat zij titularis zijn ten minste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering te laten toekomen aan Optimco nv en dit via aangetekend schrijven of per email aan: directiesecretariaat@optimco.be