ORES cv - Bericht aan de obligatiehouders van de Vennootschap

(Energienetbeheerder) - Zetel: Avenue Jean Mermoz, 14 - 6041 Gosselies, België - Ondernemingsnummer: 0897.436.971 - (de "Vennootschap")

Hierbij informeren wij de obligatiehouders van de Vennootschap (de "obligatiehouders") over het volgende:

De Algemene Vergadering van ORES cv zal plaatsvinden op 16 juni 2022 om 10:00 u om over de volgende agenda te beraadslagen:

1.     Jaarverslag 2021 – met inbegrip van het remuneratieverslag;

2.     Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021;

3.     Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het jaar 2021;

4.     Kwijting aan de revisor voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het jaar 2021;

5.     Benoeming van de revisor voor 2022-2024;

6.     Statutaire benoemingen.

De obligatiehouders die aan de Vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht minstens drie werkdagen vóór de vastgestelde datum van de Algemene Vergadering een door de erkende effectenrekeninghouder, de centrale effectenbewaarinstelling of de vereffeningsinstelling opgesteld attest, waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties tot aan de datum van de Vergadering wordt vastgesteld, aan de zetel van de Vennootschap over te maken.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap beschikken de obligatiehouders over een raadgevende stem in de Vergadering.

Het jaarverslag is toegankelijk op de website van de Vennootschap (https://www.ores.be/news-finances)   en is gratis verkrijgbaar op de hoofdzetel van de Vennootschap.