P&V VERZEKERINGEN CV - buitengewone algemene vergadering

BTW BE 0402.236.531 - Koningsstraat 151 – 1210 BRUSSEL - RPR - Brussel

De vennoten worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op donderdag 15 juni 2023 om 10u30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, gelegen Koningsstraat 151 te 1210 Brussel.

De dagorde van de vergadering luidt als volgt:

1. Wijziging van de statuten

Wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de huidige toestand van de vennootschap.

2. Voorafgaande formaliteiten tot de fusie door overneming en goedkeuring van het fusievoorstel door overneming

• Goedkeuring van het fusievoorstel opgesteld op 27 april 2023 door de bestuursorganen van de coöperatieve vennootschap P&V VERZEKERINGEN (Overnemende Vennootschap) en van de vennootschap onder firma PRIVATE INSURANCE SERVICES (Overgenomen Vennootschap), overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel op 2 mei 2023.

• Mogelijkheid voor de coöperanten om kosteloos een kopie van het fusievoorstel te verkrijgen.

3. Fusie door overneming

a) Overeenkomstig het voormelde fusievoorstel en onder voorbehoud van de verwezenlijking van de fusie en de te nemen beslissing door de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap, fusie door overneming door de huidige Overnemende Vennootschap van de Overgenomen Vennootschap bij wijze van overdracht door deze vennootschap, ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van haar rekeningen afgesloten op 31 december 2022, naar de Overnemende Vennootschap, reeds houder van alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap.

Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt worden alle handelingen die de Overgenomen Vennootschap sinds 1 januari 2023 om 00:00 uur heeft verricht, geacht te zijn verricht voor rekening, ten gunste en ten laste van de Overnemende Vennootschap.

b) Beschrijving van het overgedragen vermogen en bepaling van de overdrachts-voorwaarden.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de fusie en van de definitieve ontbinding van de Overgenomen Vennootschap.

4. Modaliteiten tot kwijting van de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap en bewaring van de documenten van de Overgenomen Vennootschap

5. Machten

De documenten en de praktische modaliteiten voor deze vergadering staan op de website van de vennootschap:
https://www.pvgroep.coop/nl/algemene-vergadering

De buitengewone vergadering wordt gevolgd door een informatiesessie om 11u00 en een “walking buffet” om 12u30.