PARENTIA KINDERBIJSLAG VZW - Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering

RPR Brussel/ KBO 0408.714.844

De Raad van Bestuur van Parentia Kinderbijlsag VZW heeft de eer de aangesloten werkgevers, zijnde de leden van de Algemene Vergadering, uit te nodigen tot de volgende Buitengewone Algemene Vergaderingen: 

Een Buitengewone Algemene Vergadering die gehouden zal worden op maandag 9 november 2020 om 9u op het adres Kartuizersstraat 45, te 1000 Brussel of op een locatie/via een medium dat tijdig door de Raad van Bestuur meegedeeld zal worden aan de leden die aanwezig zullen zijn. 

De agenda van de eerste Buitengewone Algemene Vergadering is als volgt:

1. Kennisname van het voorstel tot ontbinding en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

2. Kennisname van de staat van activa & passiva per 31 augustus 2020.

3. Kennisname van het verslag van de commissaris.

4. Beslissing tot vrijwillige ontbinding en invereffeningstelling van de Vereniging.

5. Beslissing tot benoeming van mevrouw Katleen Clappaert als vereffenaar en vaststelling van haar bevoegdheden.

6. Kennisname ontslag bestuurders ingevolge de ontbinding.

7. Kwijting aan bestuurders.

8. Bijzondere volmachten. 

Overeenkomstig artikel 35 van de statuten van de vzw zal geldig gestemd kunnen worden over de punten op de agenda, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De raad van bestuur herinnert er aan dat de beslissing tot ontbinding van de vereniging enkel kan worden genomen met een vier/vijfde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij bovendien rekening dient te worden gehouden met artikel 22 van de Algemene Kinderbijslagwet.

Het verslag van het bestuursorgaan en de commissaris en de overige documenten die ter beschikking moeten worden gesteld aan de leden, zullen ter beschikking worden gesteld op de zetel van de vereniging vanaf 23 oktober 2020.

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de ontbinding en invereffeningstelling en de benoeming van de vereffenaar zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering worden gehouden op dinsdag 15 december 2020 om 9u op het adres Kartuizersstraat 45, te 1000 Brussel of op een locatie/via een medium dat tijdig door de Raad van Bestuur meegedeeld zal worden aan de leden die aanwezig zullen zijn. 

De agenda van de tweede Buitengewone Algemene Vergadering is als volgt:

1. Kennisname van het verslag van de vereffenaar 

2. Kennisname van het verslag van de commissaris

3. Goedkeuring van de eindbalans van de vereniging 

4. Bestemming van het netto-actief overeenkomstig de statutaire en toepasselijke wettelijke bepalingen

5. Kwijting vereffenaar 

6. Sluiting van de vereffening 

7. Bijzondere volmachten. 

Het verslag van de vereffenaar en de commissaris en de overige documenten die ter beschikking moeten worden gesteld aan de leden, zullen ter beschikking worden gesteld op de zetel van de vereniging vanaf 13 november 2020.

Teneinde de vergaderingen tijdig te kunnen voorbereiden, dienen de leden die aanwezig wensen te zijn op de Buitengewone Algemene Vergaderingen hun aanwezigheid te bevestigen via aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur van de vereniging die dienen toe te komen op de zetel van de vereniging op uiterlijk maandag 2 november 2020 voor de vergadering dd. 9 november 2020 en uiterlijk op maandag 7 december voor de vergadering dd. 15 december 2020.