PARICOR - OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Bevek naar Belgisch recht – Naamloze vennootschap - Categorie AICB in effecten en liquide middelen - Maatschappelijke zetel: Kunstlaan 58, 1000 Brussel - Ondernemingsnummer: 0448.236.703

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die

gehouden zal worden op 18 november 2020 om 15u00 in het gebouw Zenith building,

Koning Albert II laan, 37, 1030 Brussel, om er te beraadslagen en te beslissen over

onderstaande agenda:

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31

augustus 2020.

2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31

augustus 2020.

3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 augustus 2020.

Voorstel tot beslissing: " De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook

de jaarrekening van elk compartiment goed voor het boekjaar afgesloten op 31

augustus 2020. "

4. Toewijzing van de resultaten.

Voorstel tot beslissing: " De vergadering aanvaardt, per compartiment, het voorstel

van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het

boekjaar afgesloten op 31 augustus 2020. "

5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar

afgesloten op 31 augustus 2020.

Voorstel tot beslissing: " De vergadering beslist, globaal en per compartiment,

kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening

van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 augustus 2020. "

De aandeelhouders die aan de vergadering willen deelnemen worden verzocht om zich

aan de statutaire bepalingen te conformeren.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste

periodieke verslagen van Paricor zijn gratis beschikbaar (in het Nederlands en in het

Frans) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en de instelling belast met de

financiële dienst en zijn agentschappen, Belfius Bank N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel,

en op de volgende websites www.candriam.com en www.belfius.be.

De raad van bestuur