PRICOS SRI - Bericht aan de houders van rechten van deelneming

Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG – ICBE - Havenlaan 2, 1080 Brussel

De deelnemers van Pricos SRI, Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht, met als aangestelde beheervennootschap KBC Asset Management NV, worden opgeroepen tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 10 maart 2022 om 11u00 op de zetel van de beheervennootschap van het gemeenschappelijk beleggingsfonds, zijnde Havenlaan 2, 1080 Brussel. 

Dagorde

VOORSTEL AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TOT AANPASSING VAN  HET BEHEERREGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS

Aan de Buitengewone Algemene Vergadering wordt voorgesteld om het beheerreglement van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds aan te passen, opdat van de mogelijkheid tot het uitlenen van financiële instrumenten, onder de door de wet gestelde voorwaarden, gebruik kan worden gemaakt.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de wijziging van het beheerreglement met ingang van 1 april 2022.  

De volledige ontwerptekst van het beheerreglement is beschikbaar op de zetel van de beheervennootschap van het gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij een meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde houders van rechten van deelneming, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Wanneer de rechten van deelneming eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het deelbewijs dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.  Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen. De houders van rechten van deelneming mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende volmacht.

Ingevolge artikel 5.4 van het beheerreglement moeten de deelnemers, om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering, vijf volle dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal effecten waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen.

De houders van rechten van deelneming mogen eventuele vragen die zij willen stellen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering op voorhand doorsturen naar vragenAVfondsen@kbc.be.

Het Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van de beheervennootschap van Pricos SRI