PRIVATE INVEST - OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht - ICB die gekozen heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG - Naamloze Vennootschap - Havenlaan 86C b320 - 1000 Brussel - RPR Brussel 0473.173.819

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap PRIVATE INVEST, openbare BEVEK naar Belgisch recht, worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering (hierna “de vergadering”) bij te wonen die zal plaatsvinden op donderdag 10 september 2020 om 10 uur op de zetel van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Juridisch Departement, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel. Deze zal beraadslagen over de volgende agenda: 

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Verslag van de commissaris.

3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 30 april 2020 afgesloten boekjaar.

Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering keurt de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 30 april 2020 afgesloten boekjaar goed.”

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen, verlening van kwijting en bestemming van het resultaat per compartiment.

Compartiment BEST MANAGERS

• Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment.

• Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

• Voorstel tot aanwending van het resultaat van het compartiment:

Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering beslist om het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen. De vergadering beslist om het saldo van de distributieaandelen toe te wijzen aan het over te dragen resultaat van deze aandelen.”

Compartiment STABILITY

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment.

Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Voorstel tot aanwending van het resultaat van het compartiment:

Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering beslist om het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen. De vergadering beslist om een bruto dividend van 0.50 EUR per aandeel uit te keren.”

5. Ontslag van een bestuurder.

Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Olivier Delfosse als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur vanaf 10 september 2020 ( datum van de gewone algemene vergadering van het jaar 2020). De vergadering verleent kwijting aan de heer Olivier Delfosse voor de uitoefening van zijn mandaat. 

De vergadering vraagt aan CACEIS Belgium NV de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing.”

6. Herbenoeming van de bestuurders.

Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Michael Point, als bestuurder, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA. Deze mandaat wordt hernieuwd met een termijn van 4 jaar en zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. Deze mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Jean-Christophe Mathonet, als onafhankelijke bestuurder, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA. Deze mandaat wordt hernieuwd met een termijn van 4 jaar en zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. Voor de uitvoering van zijn mandaat, zal de heer Jean-Christophe Mathonet een jaarlijkse vergoeding van 2.000,00 EUR (exclusief BTW) ontvangen.

De vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Youssef Uriagli, als bestuurder en effectieve leider, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA. Deze mandaat wordt hernieuwd met een termijn van 4 jaar en zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. Deze mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Olivier Pequet, als bestuurder en effectieve leider, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA. Deze mandaat wordt hernieuwd met een termijn van 4 jaar en zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. Deze mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De vergadering vraagt aan CACEIS Belgium NV de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing.”

7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van het op 30 april 2020 afgesloten boekjaar.

Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering verleent kwijting, in het algemeen en per compartiment,  aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 april 2020.”

8. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9. Diverse.

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De deelnamebrieven, blokkeringscertificaten of de volmachten dienen ten minste drie volle dagen vóór de vergadering te worden teruggestuurd naar de zetel van de BEVEK (legal.be@caceis.com) of naar de zetel van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel.

De beslissingen zullen genomen worden bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten ten tijde van de vergadering.

De aandeelhouders die vragen wensen te stellen worden verozcht de procedure voorzien in de statuten na te leven. Deze vragen kunnen via elektronische weg tot PRIVATE INVEST worden gericht op het volgende adres deutschebank.beleggen@db.com. 


Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en in het Frans, op de zetel van de BEVEK, bij de agentschappen van de Deutsche Bank, AG Bijkantoor Brussel die instaat voor de financiële dienst of op de website: www.deutschebank.be. 


Ten slotte licht men u in dat de netto-inventariswaarde van de BEVEK wordt gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA): http://www.beama.be/nl. 

De raad van bestuur