PRIVATE INVEST - OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk - kapitaal naar Belgisch recht - ICB die gekozen heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG - Naamloze Vennootschap - Havenlaan 86C b320 - 1000 Brussel - RPR Brussel 0473.173.819

Brussel, 24 augustus 2021

 

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Private Invest, openbare BEVEK naar Belgisch recht, worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering (hierna “de vergadering”) bij te wonen die zal plaatsvinden op donderdag 9 september 2021 om 10 uur op de zetel van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Juridisch Departement, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel. Deze zal beraadslagen over de volgende agenda:

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Verslag van de commissaris.

3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 30 april 2021 afgesloten boekjaar.

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen, verlening van kwijting en bestemming van het resultaat per compartiment.

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van het op 30 april 2021 afgesloten boekjaar

6. Ontslag van een bestuurder.

Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Olivier Pequet als bestuurder en effectieve leiding dewelke inwerking is getreden op 31 mei 2021. De vergadering verleent kwijting aan de heer Olivier Pequet voor de uitoefening van zijn mandaat. 

De vergadering vraagt aan CACEIS Belgium NV de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing.”

7. Nieuwe effectieve leider.

Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur om de bestuurder Meneer Michael Point te benoemen als effectieve leider, onder voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA. Deze mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. Deze mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De vergadering vraagt aan CACEIS Belgium NV de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing.”

8. Benoeming van nieuwe bestuurders.

Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering beslist om de heer Vincent Delfosse te benoemen als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA. Deze mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024 en wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.

De vergadering beslist om mevrouw Veerle Haenebalcke te benoemen als bestuurder, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA. Deze mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024 en wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.

De vergadering vraagt aan CACEIS Belgium NV de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing.”

9. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris. 

Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering hernieuwt het mandaat van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, vertegenwoordigd door Frans Simonetti, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA. Deze mandaat zal beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. 

Voor de uitvoering van zijn mandaat, zal de commissaris een honoraria ontvangen van 5.000 EUR  (in plaats van 4.500 EUR) per compartiment (zonder BTW), dewelke jaarlijks geïndexeerd wordt.

De vergadering vraagt aan CACEIS Belgium NV de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing.”

10. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

11. Diverse.

De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden uiteengezet in de volmacht, dewelke op verzoek bekomen kan worden op het emailadres legal.be@caceis.com. 

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De gescande of gefotografeerde kopie van de deelnamebrieven, blokkeringscertificaten of de volmachten dienen ten minste drie volle dagen vóór de vergadering te worden teruggestuurd naar de zetel van de BEVEK (legal.be@caceis.com) of naar de zetel van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel.

De beslissingen zullen genomen worden bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten ten tijde van de vergadering.

De aandeelhouders die vragen wensen te stellen worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. Deze vragen kunnen via elektronische weg tot PRIVATE INVEST worden gericht op het volgende adres deutschebank.beleggen@db.com. 

Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en in het Frans, op de zetel van de BEVEK, bij de agentschappen van de Deutsche Bank, AG Bijkantoor Brussel die instaat voor de financiële dienst of op de website: www.deutschebank.be. 

Ten slotte licht men u in dat de netto-inventariswaarde van de BEVEK wordt gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA): http://www.beama.be/nl. 

De raad van bestuur