PRIVATE INVEST - OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht ICB die gekozen heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn - 2009/65/EG - Naamloze Vennootschap - Havenlaan 86C b320 - 1000 Brussel - RPR Brussel 0473.173.819

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap PRIVATE INVEST, openbare BEVEK naar Belgisch recht, worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering (hierna “de vergadering”) bij te wonen die zal plaatsvinden op woensdag 20 december 2023 om 12 uur 30 op de zetel van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Juridisch Departement, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel. Deze zal beraadslagen over de volgende agenda:

1. Conformiteit van de statuten met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel van de Raad van Bestuur: Aanpassing van de statuten ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dienovereenkomstig, wijziging van de artikelen 1, 2, 6, 9, 13, 20, 22, 25, 31, 32 en 33 (nieuw artikel) en van de benaming van artikel 6 van de statuten.

Om de statuten van de BEVEK in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de raad van bestuur voor:

- De verwijzing naar het openbaar aantrekken van spaargelden in de zin van artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen (artikel 1 van de statuten) te schrappen;

- Het woord “siège social” te vervangen door “siège” (artikel 2, artikel 9, artikel 20, artikel 25, artikel 31 en artikel 32 van de statuten);

- De term “capital social” te vervangen door “capital” (benaming van titel 6, artikel 6 en artikel 20 van de statuten);

- Het woord “objet social” te vervangen door “objet” (artikel 13 van de statuten);

- De term “Code des Sociétés” te vervangen door “Code des Sociétés et des Associations” (artikel 22 en nieuw artikel 33 van de statuten);

- De toevoeging van de mogelijkheid voor de bestuurders en de accountant om onder bepaalde voorwaarden geen vragen te beantwoorden die in het kader van een algemene vergadering worden gesteld (artikel 20 van de statuten).

2. Aanmaken van een klasse.

Voorstel van de Raad van Bestuur: Toevoeging van de mogelijkheid voor de raad van bestuur om nieuwe aandelenklassen te creëren binnen het compartiment en de daaruit voortvloeiende wijziging van de statuten, zonder een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 3 augustus 2012 betreffende instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG en instellingen voor belegging in schuldvorderingen. Wijziging van artikel 6 van de statuten..

3. Ondertekening van de processen-verbaal en van de rondzendresoluties, van de vertegenwoordigingsbevoegdheden en van de delegaties van bevoegdheden.

Voorstel van de Raad van Bestuur: Toevoeging van de mogelijkheid om de notulen van de raden van bestuur, uittreksels, circulaire resoluties, vertegenwoordigingsakten en bevoegdheidsdelegaties handmatig of elektronisch te ondertekenen. Dienovereenkomstig, wijziging van de artikelen 12, 14 en 15 van de statuten.

4. De Raad van Bestuur.

Voorstel van de Raad van Bestuur: Toevoeging van de vermelding “ sauf dans Ie cas de force majeur résultant de guerre, troubles ou autres calamités publiques “. Wijziging van artikel 12 van de statuten.

5. De Algemene Vergadering.

Voorstel van de Raad van Bestuur: Toevoeging van de mogelijkheid voor de aandeelhouders om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen door middel van elektronische communicatiemiddelen of door middel van een telefoon- of videoverbinding. Wijziging van artikel 21 van de statuten.

Voorstel van de Raad van Bestuur: Toevoeging van de volgende vermelding: “ Ces circonstances seront explicitées dans l’avis de convocation “. Wijziging van artikel 20 van de statuten.

6. Toevoeging van een nieuw artikel 33 “Dispositions générales”.

Voorstel van de Raad van Bestuur: Toevoeging van een nieuw artikel 33, “Dispositions générales”, waarin wordt bepaald dat:

“Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations ainsi qu’à la loi du trois août deux mille douze et à ses arrêtés royaux d’application.”.

7. Zuiver formele wijzigingen.

Voorstel van de Raad van Bestuur: De Algemene Vergadering besluit een aantal tekortkomingen in de statuten te corrigeren. Bijgevolg worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- Vervanging van “Sicav” door” SICAV” (artikelen 1 en 26 van de statuten);

- Vervanging van de woorden “assemblée générale”, “assemblée générale des actionnaires”, “assemblée des actionnaires”, “assemblée”, “assemblées” of “assemblées générales” door “Assemblée générale” of “Assemblées générales” (artikelen 3, 6, 9, 11, 18, 20, 22, 23, 29 en 30 van de statuten);

- Vervanging van de termen “conseil d’administration” en “conseil” of “Conseil” door “Conseil d’Administration” (artikelen 2, 12, 14, 15 en benaming van artikel 12 van de statuten);

- Vervanging van de term “Autorité des services et marchés financiers” door “FSMA” (artikel 17 van de statuten);

- Vervanging van “ la loi du trois aout deux mille douze relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement “ door “ la loi du trois août deux mille douze  relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances “ (artikel 1 van de statuten);

- Vervanging van “ loi du trois aout deux mille douze relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement” door “ la loi du trois août deux mille douze” (artikel 5, en 16 van de statuten);

- Vervanging van “ l’arrêté royal du douze novembre deux mille douze relatif à certains organismes de placement collectifs publics” door “ l’arrêté royal du douze novembre deux mille douze relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE” (artikel 6 van de statuten)

- Vervanging van “ l’arrêté royal du douze novembre deux mille douze relatif à certains organismes de placement collectifs publics” door “ l’arrêté royal du douze novembre deux mille douze” (artikelen 6, 10 en 16 van de statuten)

- Vervanging van “de” door” en” (artikel 2 van de statuten);

- Vervanging van de termen “société” en “sociétés” door respectievelijk “Société” en “Sociétés” (artikel 5 en 20 van de statuten);

- Toevoeging van “de la Société tel que défini à l’article 4” (artikel 13 van de statuten);

- Vervanging van “article 44, § 1” door “article 42” (artikel 5 van de statuten);

- Schrapping van het woord “(nouvelle numérotation)” (artikel 15 van de statuten);

- Vervanging van “ télégramme, télex ou télécopieur” en “ par télégramme, par télex, par  télécopieur ou par tout autre moyen de communication similaire” door “(e-mail ou voie postale)” (artikel 12 van de statuten);

8. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9. Diverse.

De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden uiteengezet in de volmacht, dewelke op verzoek bekomen kan worden op het emailadres legal.be@caceis.com. 

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De gescande of gefotografeerde kopie van de deelnamebrieven, blokkeringscertificaten of de volmachten dienen ten minste drie volle dagen vóór de vergadering te worden teruggestuurd naar de zetel van de BEVEK (legal.be@caceis.com) of naar de zetel van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel.

De beslissingen zullen genomen worden bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten ten tijde van de vergadering.

De aandeelhouders die vragen wensen te stellen worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. Deze vragen kunnen via elektronische weg tot PRIVATE INVEST worden gericht op het volgende e-mailadres deutschebank.beleggen@db.com. 

Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en in het Frans, op de zetel van de BEVEK, bij de agentschappen van de Deutsche Bank, AG Bijkantoor Brussel die instaat voor de financiële dienst of op de website: www.deutschebank.be. 

Ten slotte licht men u in dat de netto-inventariswaarde van de BEVEK wordt gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA): http://www.beama.be/nl. 

De raad van bestuur