Privileged Portfolio Fund in vereffening - Bijeenroeping van een algemene vergadering

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - ICBE - Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2 - 1080 Brussel - Ondernemingsnummer: 0473.012.679 – RPR Brussel

BIJEENROEPING VAN EEN ALGEMENE VERGADERING

De deelnemers van de openbare beleggingsvennootschap met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht Privileged Portfolio Fund in vereffening (hierna de “Bevek”) worden hierbij opgeroepen om de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Bevek bij te wonen, die zal gehouden worden op 30 maart 2020 om 15u00 op de maatschappelijke zetel van de Bevek en die geldig zal beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, over de volgende agenda:

1. Kennisname en bespreking van het verslag van de vereffenaar omtrent de vereffening van de compartimenten Privileged Portfolio Equity in vereffening en Privileged Portfolio Real Estate in vereffening van de Bevek (hierna de “Compartimenten”) en van de Bevek zelf;

2. Kennisname van de gereviseerde jaarrekening van de Bevek opgesteld per 31 december 2019;

3. Vaststelling dat de algemene vergadering nog niet tot de sluiting van de vereffening van de Compartimenten en van de Bevek kan beslissen;
Voorstel: de algemene vergadering stelt vast dat nog geen sluiting van de vereffening van de Compartimenten en van de Bevek kan plaatsvinden;

4. Kwijting aan de commissaris van de Compartimenten en van de Bevek voor de uitvoering van zijn opdracht;
Voorstel: de algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Compartimenten en van de Bevek voor de uitvoering van zijn opdracht.

5. Herbenoeming van de commissaris
Voorstel: De algemene vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met als vertegenwoordigend vennoot de heer Maurice Vrolix, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor de wettelijke periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering van 2023. De bezoldiging van de commissaris voor de jaarlijkse audit wordt vastgelegd op EUR 1.844 excl. BTW per compartiment.

De aandeelhouders die deze vergadering wensen bij te wonen, worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van artikel 14 van de statuten van de Bevek. De houders van gedematerialiseerde aandelen van de Bevek dienen vóór 24 maart 2020 om 17 u bij gewone brief de Raad van Bestuur op de hoogte te brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal effecten waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen; de datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend.

De financiële dienstverlener van de Bevek is: 

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

De vereffenaar van de Bevek