Societe Anonyme Belge de Constructions Aeronautiques afgekort "SABCA" - Gewone Algemene Vergadering

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - genoteerde vennootschap - 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1470 - RPR Brussel BTW BE 0405.770.992 - Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op donderdag 28 mei 2020 om 14u30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te 1130 Brussel-Haren, Haachtsesteenweg 1470, tot de Gewone Algemene Vergadering om over de volgende agenda te beraadslagen:

 

COVID-19 maatregelen

De Raad van Bestuur heeft, met gebruik van de keuzemogelijkheden onder een recente regelgevende ingreep in de strijd tegen de Covid-19 pandemie (KB n°4 van 9 april 2020), bepaalde besluiten genomen met betrekking tot de gewone algemene vergadering te houden op 28 mei 2020 (de “Algemene Vergadering 2020”).

Samengevat:

- De datum, het uur en de plaats van de Algemene Vergadering 2020 blijven ongewijzigd¸ en de aandeelhouders zullen nog steeds de toelatingsvoorwaarden zoals uiteengezet hieronder moeten vervullen;

- Aandeelhouders kunnen enkel deelnemen door middel van (i) een geldig vervolledigd volmachtformulier of (ii) een geldig vervolledigde stembrief voor de uiterste datum zoals hieronder vermeld. In het volmachtformulier zal enkel de Legal Affairs Manager, Dhr. Dirk Lambermont, als volmachthouder aangeduid kunnen worden;

- De Algemene Vergadering 2020 zal gehouden worden zonder fysieke aanwezigheid van aandeelhouders of andere personen die anderszins het recht hebben om deze vergadering bij te wonen;

- Vragen aan de bestuurders en/of de commissaris van SABCA mogen enkel schriftelijk en voor de uiterste datum worden ingediend, zoals hieronder uiteengezet.

 

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over (I) de jaarrekening van SABCA NV en (II) de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31december 2019.

2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voorstel tot besluit: “De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.”

3. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: “De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2019 goed. Dit remuneratieverslag vormt een specifiek onderdeel van de Corporate Governance verklaring in het jaarverslag.”

4. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit: “De Algemene Vergadering verleent kwijting aan iedere bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.”

5. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: “De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.”

6. Bestuurders – ontslagen en benoemingen / commissaris

6.1. Volgend op het overlijden, op 30 december 2019, van de heer Remo PELLICHERO, waardoor het mandaat van de vennootschap GESTIME SPRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Remo PELLICHERO, als bestuurder en Voorzitter van de Raad is geëindigd, heeft de Raad van Bestuur van 20 januari 2020 besloten om vanaf 30 december 2019, over te gaan tot coöptatie als bestuurder van de vennootschap SHIPSET7 BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thibauld JONGEN, tot aan het einde van de volgende algemene vergadering van 2020 en tot de benoeming tot Voorzitter van de Raad, van de vennootschap SHIPSET7 BV, vertegenwoordigd door de heer Thibauld JONGEN, voor de duur van bovenstaand mandaat.

De Raad van Bestuur stelt voor om tot de definitieve benoeming over te gaan als volgt:

Voorstel tot besluit: “De Algemene Vergadering beslist tot de definitieve benoeming als bestuurder en als Voorzitter van de Raad, van de vennootschap SHIPSET7 BV, RPR Leuven BTW BE 0724680961, met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Waversebaan 233, België, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thibauld JONGEN, wonende in België, Waversebaan 233, 3001 Heverlee, voor een mandaat eindigend met de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van 17.600,00 € per jaar en dat van Voorzitter van de Raad met een bedrag van 17.600,00 € per jaar.”

6.2. Het mandaat als bestuurder van de heer EDELSTENNE loopt af na de Algemene Vergadering van 2020.

De Raad stelt voor om het mandaat van de heer Charles EDELSTENNE te hernieuwen.

Voorstel tot besluit: “De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van de heer Charles EDELSTENNE, Directeur Général van de Groupe Industriel Marcel Dassault, wonende te 5, Place du Général Catroux, 75017 Paris, Frankrijk, te hernieuwen voor een termijn van vier jaar welke eindigt met de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van 17.600,00 € per jaar.”

6.3. Het mandaat als bestuurder van de heer Olivier COSTA de BEAUREGARD loopt af na de Algemene Vergadering van 2020.

De Raad stelt voor om het mandaat van de heer Monsieur Olivier COSTA de BEAUREGARD te hernieuwen.

Voorstel tot besluit: “De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van de heer Olivier COSTA de BEAUREGARD, Directeur Général van de Groupe Industriel Marcel Dassault, wonende te 2, Rue du Val de Grace, 75005 Paris 05, Frankrijk, te hernieuwen voor een termijn van vier jaar welke eindigt met de Gewone Algemene Vergadering van 2024.Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van 17.600,00 € per jaar.”

6.4. Het mandaat van onafhankelijk bestuurder van de NV C.G.O., vertegenwoordigd door de heer Philippe DELAUNOIS, loopt af na de Gewone Algemene Vergadering van 2020.

De Raad stelt voor om het mandaat te hernieuwen als volgt:

De Raad stelt vast dat de NV C.G.O., vertegenwoordigd door de heer Philippe DELAUNOIS voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 7:87§1 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Op grond van artikel 7:87§2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, is het voorstel tot hernieuwing van het onafhankelijk bestuurdersmandaat van de NV C.G.O., vertegenwoordigd door de heer Philippe DELAUNOIS, voorafgaand ter kennisgeving aan de ondernemingsraad meegedeeld.

Voorstel tot besluit: “De Algemene Vergadering beslist om over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat van de onafhankelijk bestuurder NV C.G.O., RPR Charleroi, BTW BE 0427607573, met maatschappelijke zetel te Chemin de Couture 3a, 1380 Lasne, België, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, de heer Philippe DELAUNOIS, wonende te Chemin de Couture 3a, 1380 Lasne, voor een periode eindigend met de Gewone Algemene Vergadering van 2021.

Het mandaat van onafhankelijk bestuurder wordt vergoed met een bedrag van 17.600,00 € per jaar.”

6.5. Het mandaat als bestuurder van mevrouw José HOUIS (geh. Josée SULZER) loopt af na de Gewone Algemene Vergadering van 2020.

De Raad stelt voor om het mandaat van mevrouw José HOUIS (geh. Josée SULZER) te hernieuwen.

Voorstel tot besluit: “De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van mevrouw José HOUIS (geh. Josée SULZER), Chief Investment Officer van de Groupe Industriel Marcel Dassault, wonende te 6, Avenue de Friedland, 75008 Paris, Frankrijk, te hernieuwen voor een termijn van vier jaar welke eindigt met de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van 17.600,00 € per jaar.”

6.6. Het mandaat van de commissaris van MAZARS BEDRIJFSREVISOREN CVBA, vertegenwoordigd door de heer Lieven ACKE, loopt af na de Gewone Algemene Vergadering van 2020.

 

De vennootschap heeft besloten een tender uit te schrijven voor de benoeming van een nieuwe commissaris. Mede omwille van vertraging door de Covid-19 pandemie is er tot op heden echter onvoldoende informatie beschikbaar. Van zodra mogelijk zal de vennootschap het voorstel tot beslissing over de benoeming van een commissaris bekendmaken.

De aandeelhouders worden verzocht om eerst kennis te nemen van het voorstel van besluit vooraleer de volmacht of de stembrief in te vullen met een specifieke steminstructie aangaande het voorstel.

 

Voorstel tot besluit: “De Algemene Vergadering beslist tot de benoeming als commissaris van het kabinet …… , met maatschappelijke zetel te………, vertegenwoordigd door mevrouw/de heer…… ,bedrijfsrevisor, voor een termijn van drie jaar welke eindigt met de Gewone Algemene vergadering van 2023.

De jaarlijkse vergoeding bedraagt …. EUR, exclusief BTW.”

7. Varia

 

INFORMATIE

 

Deelname aan de gewone algemene vergadering

Uitzonderlijk, in de strijd tegen de covid-19 pandemie, kunnen aandeelhouders niet fysiek, maar enkel per volmacht of per stembrief deelnemen. Evenwel, aangezien de toelatingsvoorwaarden toepasselijk blijven, worden de aandeelhouders eraan herinnerd dat ook de uiterste datum voor de vervulling van zulke toelatingsvoorwaarden, 22 mei 2020, toepasselijk blijft. Cf. de sectie “registratie” hieronder.

Gelet op de mogelijke impact van de covid-19 pandemie op de mogelijkheid om documenten in fysieke vorm (schriftelijk, per koerier, per post of brief) aan de vennootschap te bezorgen, worden de aandeelhouders verzocht om – voor zover mogelijk – maximaal gebruik te maken van het volgende e-mailadres: shareholders.meeting@sabca.be

 

TOEVOEGING VAN AGENDAPUNTEN

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Aandeelhouders dienen hun verzoek hiertoe uiterlijk op woensdag 6 mei 2020 te doen toekomen aan SABCA NV, t.a.v. de Juridische Dienst, Haachtsesteenweg 1470 te 1130 Brussel of, bij voorkeur, op volgend emailadres: shareholders.meeting@sabca.be. Het verzoek moet worden vergezeld van:

1) het bewijs van het bezit van het vereiste aandeel in het maatschappelijk kapitaal

2) de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, dan wel de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit, en

3) een post- of e-mailadres voor de ontvangstmelding van het verzoek.

In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op woensdag 13 mei 2020 een aangevulde agenda bekendmaken.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Uitzonderlijk, in de strijd tegen de covid-19 pandemie, kunnen aandeelhouders niet fysiek aanwezig zijn. Bijgevolg is het recht om vragen te stellen aan de bestuurders of de commissaris van de vennootschap beperkt tot schriftelijke vragen, ingediend in overeenstemming met de formaliteiten zoals hieronder uiteengezet. In overeenstemming met de toepasselijke Covid-19 regelgeving werd de uiterste datum voor het bezorgen van schriftelijke vragen verlengd tot 25 mei 2020. Evenwel, aangezien de toelatingsvoorwaarden toepasselijk blijven, worden de aandeelhouders eraan herinnerd dat ook de uiterste datum voor de vervulling van zulke toelatingsvoorwaarden, 22 mei 2020, toepasselijk blijft. Bekijk de sectie “registratie” hieronder.

 

Iedere aandeelhouder die de hieronder vermelde formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen vervult, kan aan de bestuurders of de commissaris vragen stellen met betrekking tot het jaarverslag of de agendapunten. Deze vragen kunnen uitsluitend schriftelijk worden gesteld door deze uiterlijk op maandag 25 mei 2020 per brief te doen toekomen aan SABCA NV, Juridische Dienst, Haachtsesteenweg 1470 te 1130 Brussel, of, bij voorkeur, per e-mail aan shareholders.meeting@sabca.be

Schriftelijke vragen zullen voorafgaand aan de stemming op de Algemene Vergadering 2020 beantwoord worden door publicatie van de antwoorden op de website van de Vennootschap.

 

REGISTRATIE 

Enkel personen die op de registratiedatum (donderdag 14 mei 2020 om vierentwintig (24:00) uur) aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

De eigenaars van GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN dienen uiterlijk op de registratiedatum de aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, te laten registreren, door inschrijving van hun aandelen op de rekening van een erkende rekeninghouder. Elk aandeelhouder dient aan de erkende rekeninghouder een attest op te vragen waaruit blijkt hoeveel aandelen op zijn naam zijn ingeschreven op de registratiedatum en dit attest aan BNP PARIBAS FORTIS bank te bezorgen ten laatste op vrijdag 22 mei 2020 binnen de kantooruren. 

Houders van GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN en van AANDELEN OP NAAM dienen de vennootschap ten laatste op vrijdag 22 mei 2020 per brief gericht aan SABCA NV, Juridische Dienst, of per e-mail op volgend e-mail adres: (shareholders.meeting@sabca.be) in te lichten omtrent hun voornemen de vergadering bij te wonen en met hoeveel aandelen zij aan de stemming wensen deel te nemen.

 

VOLMACHTEN 

De aandeelhouder die de toelatingsvoorwaarden vervult kan deelnemen aan de algemene vergadering 2020 per volmacht aan de Legal Affairs Manager, Dhr. Dirk Lambermont.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van het volmachtformulier dat de vennootschap ter beschikking stelt op haar zetel of via de website www.sabca.be. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmachthouder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen. 

Een kopie van de volmacht dient ten laatste op vrijdag 22 mei 2020 binnen de kantooruren bij de vennootschap toe te komen, per brief gericht aan SABCA NV, Juridische Dienst, Haachtsesteenweg 1470 te 1130 Brussel, of per e-mail, in pdf-vorm, op volgend e-mail adres: shareholders.meeting@sabca.be. De originele volmachten dienen neergelegd te worden op de zetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), Haachtsesteenweg 1470 te 1130 Brussel, ten laatste vóór de aanvang van de algemene vergadering.

 

In afwijking van bovenvermelde manieren van overmaking aan de vennootschap, kan de volmacht geldig verzonden worden met alle mogelijke middelen, waaronder bij middel van een e-mail met een gescande of een gefotografeerde kopie van de ingevulde en ondertekende volmacht als bijlage. 

 

STEMMEN PER BRIEF

Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om te stemmen per brief, door een gedateerd en ondertekend formulier aan de Vennootschap te bezorgen uiterlijk op 22 mei 2020.

Er moet gebruik gemaakt worden van het formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap (www.sabca.be).

Het formulier voor de Algemene Vergadering 2020 moet de Vennootschap bereiken (i) bij voorkeur via e-mail aan shareholders.meeting@sabca.be; of (ii) per brief gericht aan SABCA NV, Juridische Dienst, Haachtsesteenweg 1470 te 1130 Brussel, of op de zetel van de Vennootschap.

Het origineel formulier voor de algemene vergadering moet de Vennootschap bereiken per brief gericht aan SABCA NV, Juridische Dienst, Haachtsesteenweg 1470 te 1130 Brussel, of op de zetel van de Vennootschap. Bovendien moeten de aandeelhouders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zoals hierboven omschreven.

 

In afwijking van bovenvermelde manieren van overmaking aan de vennootschap, kan de stembrief geldig verzonden worden met alle mogelijke middelen, waaronder bij middel van een e-mail met een gescande of een gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende formulier als bijlage. 

 

JAARVERSLAG 2019

Het jaarverslag 2019 (Nederlands, Frans en Engels) evenals de overige informatie voorzien in artikel 7:129 WVV kan kosteloos ter zetel van de vennootschap verkregen worden of geconsulteerd worden op de website www.sabca.be.

De Raad van Bestuur