Star fund - Pensioenspaarfonds - Oproepingsbericht voor de buitengewone algemene vergadering

Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht - beheerd door NN Investment Partners Belgium N.V. - Marnixlaan 23, 1000 Brussel - RPM Brussel 0403.241.371

De Deelnemers van Star Fund (hierna " het Fonds ") worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering die plaats zal vinden op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap NN Investment Partners Belgium N.V., Marnixlaan 23, 1000 Brussel op 30 september 2020 om 11u30, om te beraadslagen en te stemmen over de volgende dagorde:

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het Beheerreglement van het Fonds met ingang op 1 oktober 2020 in het kader van het nieuw artikel 145/11 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, dat door de Wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen werd ingevoerd. Hiertoe wordt “Artikel 10 - Beleggingen van het fondsvermogen” van het beheerreglement gewijzigd als volgt:

“Artikel 10 -  Belegging van het fondsvermogen

Op datum van dit beheerreglement belegt de Beheervennootschap conform de Belgische wetgeving inzake pensioenspaarfondsen (artikel 145/11 WIB92). Het beleggingsbeleid is voornamelijk gericht op kapitaal aangroei op lange termijn. De investeringsnormen, voorgeschreven door de Wet en het WIB92, garanderen een optimale spreiding van de activa met het oog op het realiseren van een evenwichtige belegging in risicowaarden en rendementswaarden.

De beleggingsregels zijn gebaseerd op de bestaande toepasselijke wetten en reglementen.  Indien deze reglementeringen om welke redenen ook zouden wijzigen, kunnen de beleggingsregels daaraan aangepast worden zonder dat hiervoor de bepalingen in het beheerreglement dienen te worden gewijzigd.

Beleggingsbeleid en beleggingsbeperkingen

De Beheervennootschap belegt de activa van het Fonds en de inkomsten van die activa, na aftrek van de kosten, zoals beschreven in het prospectus onder het punt beleggingsbeleid.

Andere beleggingsbeperkingen

Onverminderd de vermelde voorschriften mogen de beleggingen van het Fonds uitsluitend gebeuren onder de voorwaarden bepaald door artikel 47 e.v. van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en andere wettelijke en reglementaire bepalingen die deze voorwaarden nog zullen aanvullen. 

Technieken en instrumenten: uitlenen van effecten

Het Fonds kan het uitlenen van effecten bewerkstelligen onder de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving.”

Voorstel tot beslissing: goedkeuring van “Artikel 10 - Beleggingen van het fondsvermogen”, zoals gewijzigd.

De beleggingsbeperkingen van het pensioenspaarfonds zullen niet langer vermeld worden in artikel 10 van het Beheerreglement, maar worden opgenomen in het prospectus.

De Deelnemers die wensen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht om ten minste zes bankwerkdagen voor de Vergadering de Raad van Bestuur van de Beheervennootschap hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, voor de Deelnemers die deelbewijzen hebben bij ING Bank N.V., p/a ING Bank N.V., Issuer Services Granada +3, ter attentie van de heer Thierry Lavallée, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel of voor de Deelnemers die deelbewijzen hebben bij Belfius Bank en Verzekeringen N.V. (e-mail: vergad-assem@belfius.be), Rogierplein 11, 1000 Brussel.  De deelnemers dienen het aantal rechten van deelneming te preciseren waarvoor ze wensen deel te nemen aan de stemming, het nummer van hun pensioenspaarrekening en, in voorkomend geval, hun volmacht indien ze zich wensen te laten vertegenwoordigen op de Vergadering.

De Deelnemers die zich willen laten vertegenwoordigen moeten het formulier van volmacht gebruiken dat door de Raad van Bestuur van de Beheervennootschap werd opgesteld.  Dit formulier kan worden bekomen bij NN Investment Partners Belgium NV,  Legal Department, Marnixlaan 23, 1000 Brussel (tel 02/504 47 12).  

De Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het gedeelte van het kapitaal dat vertegenwoordigd wordt door de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers, als zij drie vierde van de stemmen telt.

***

In het prospectus wordt punt “2.2. Grenzen van het beleggingsbeleid” in punt “II. BELEGGINGSGEGEVENS, 2. Beleggingsbeleid” aangepast als volgt:

Punt 4° wordt vervolledigd als volgt:

" ten hoogste 10% van de tegoeden mogen worden geïnvesteerd (a) in contanten op een rekening in euro of in een munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, bij een kredietinstelling die is erkend en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende overheid van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte of (b) in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging bedoeld in artikel 52, §1, 5° en 6°, van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG of in artikel 35, §1, 5° en 6°, van het Koninklijk Besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen die hoofdzakelijk beleggen in geldmarktinstrumenten en liquiditeiten, overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen; "

De punten 5°, 6° en 7° worden toegevoegd:

ten hoogste 10% van de in bezit zijnde activa mogen worden geïnvesteerd in andere effecten en geldmarktinstrumenten zoals vermeld in artikel 52, §2, van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG of in artikel 35, §2, van het Koninklijk Besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen;

6°  ten hoogste 20% van de activa mogen geïnvesteerd worden in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging bedoeld in artikel 52, §1, 5° en 6° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG of in artikel 35, §2, van het Koninklijk Besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen die uitsluitend de collectieve belegging van uit het publiek aangetrokken financieringsmiddelen in activa bedoeld in 2° en/of 3 ° als doel hebben;

de in bezit zijnde activa die hierboven omschreven zijn in 2° tot 6°, en in een andere munt dan de EUR uitgedrukt zijn, mogen voor het muntrisico geheel of gedeeltelijk met financiële derivaten worden afgedekt, zodat het afgedekte gedeelte niet in aanmerking wordt genomen voor de bepaling van het maximumpercentage vermeld in 1°.

***

Eveneens met ingang op 1 oktober 2020 zal een deel van het portefeuillebeheer gedelegeerd worden aan: NN Investment Partners B.V., Schenkkade 65, AS 2595 Den Haag, Nederland.  Het intellectueel beheer van de bedrijfsobligatieportefeuille met een ‘investment grade credit rating’ en het beheer van de ‘Green Bonds’ wordt door de Beheervennootschap gedelegeerd aan NN Investment Partners B.V.

De Deelnemers van Star Fund die niet akkoord gaan met de hierboven beschreven wijziging (delegatie van een deel van het portefeuillebeheer) kunnen hun deelbewijzen gratis (met uitzondering van eventuele taksen en belastingen) laten terugkopen gedurende een periode van één maand, te rekenen vanaf de publicatie van dit bericht.

***

De integrale tekst van de wijziging van het Beheerreglement, het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, evenals de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap en bij de instellingen belast met de financiële dienst. 

De financiële dienst wordt verzekerd door de agentschappen van ING Bank N.V. en Belfius Bank N.V.

De Raad van Bestuur van de Beheervennootschap van het Fonds