Strategisch Obligatiedepot (SOD) - Oproepingsbericht voor de gewone Algemene Vergadering

Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht - ICBE Havenlaan 2, 1080 Brussel

Bericht aan de deelnemers

Oproepingsbericht voor de gewone Algemene Vergadering

De deelnemers van bovenstaande GBF worden opgeroepen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering die zal plaats-vinden in de gebouwen van KBC BANK NV, Havenlaan 2 te Brussel, op 26 maart 2020 om 09.15u.

Dagorde

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris van het fonds over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het fonds over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019 en van het voorstel tot winstbestemming.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de jaarrekening van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019 en het voorstel tot winstbestemming goed te keuren.

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van het fonds voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van het fonds voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019.

4. Varia

Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij een meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Wanneer de rechten van deelneming eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het deelbewijs dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.  Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen. De deelnemers mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende volmacht.

Ingevolge artikel 14 van het beheerreglement dienen eigenaars van rechten van deelneming op naam of van gedematerialiseerde rechten van deelneming vóór 20 maart 2020 schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal deelbewijzen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen.  De eigenaars van gedematerialiseerde rechten van deelneming worden slechts tot de Algemene Vergadering toegelaten indien ze hebben voldaan aan de formaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De deelnemers mogen eventuele vragen die zij willen stellen tijdens de Algemene Vergadering op voorhand doorsturen naar vragenAVfondsen@kbc.be.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

KBC Asset Management NV,
als Beheervennootschap van Strategisch Obligatiedepot (SOD)