Studio 100 - Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering

Naamloze vennootschap - Halfstraat 80 - 2627 Schelle - 0457.622.640 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - (de Vennootschap)

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur nodigt de houders van obligaties uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op 13 maart 2020 om 9u00 (Midden-Europese tijd) ten kantore van Berquin Notarissen gelegen te Lloyd Georgelaan 11 te 1000 Brussel, België. 

AGENDA
1. Kennisname bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijzigingen van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de soorten.
2. Voorstel tot besluit: voor zover nodig, verzaking door alle aandeelhouders aan het onderzoek door de commissaris van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Voorstel tot besluit: beslissing tot vernietiging van de 2.650 eigen aandelen klasse C die de Vennootschap bezit, in toepassing van artikel 7:217, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Voorstel tot besluit: beslissing tot opheffing van de aangelegde onbeschikbare reserve aangelegd in toepassing van artikel 7:217, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Voorstel tot besluit: wijziging van artikel 5 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe totaal aantal aandelen.
6. Voorstel tot besluit: wijziging van artikel 26.2 van de statuten inzake de beraadslaging, besluitvorming en aanwezigheidsquorum van de algemene vergadering, teneinde het recht om de algemene vergadering met raadgevende stem bij te wonen voortaan voor te behouden aan houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.
7. Voorstel tot besluit: wijziging van artikelen 12, 14.5 (viii) en 21, tweede lid van de statuten teneinde iedere verwijzing naar “warrant” te vervangen door “inschrijvingsrecht”.
8. Volmachten voor formaliteiten en uitvoering van bovenstaande besluiten.
In overeenstemming met artikel 26.2 van de statuten, mogen de obligatiehouders de bijzondere algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

DEELNEMINGSFORMALITEITEN
Teneinde te kunnen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering, dienen de obligatiehouders zich te schikken naar de voorschriften in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de Vennootschap en dienen de houders van gedematerialiseerde obligaties de volgende formaliteiten te vervullen:
De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten het bezit van het aantal gedematerialiseerde obligaties en de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde obligaties tot op de datum van de buitengewone algemene vergadering aantonen middels een attest dat is afgeleverd door een erkende rekeninghouder bij de vereffeningsinstelling voor de obligatie van de Vennootschap, of middels een attest dat is afgeleverd door de vereffeningsinstelling zelf. Dit attest moet worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Halfstraat 80, 2627 Schelle) ten minste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen vóór de datum van de buitengewone algemene vergadering.

IDENTITEITSBEWIJS EN BEVOEGDHEDEN – SCHRIFTELIJKE VOLMACHT
Om toegelaten te worden tot de buitengewone algemene vergadering zullen de obligatiehouders en houders van schriftelijke volmacht die natuurlijke personen zijn hun identiteit moeten bewijzen en zullen de vertegenwoordigers van rechtspersonen kopieën van de documenten moeten voorleggen die hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit uiterlijk onmiddellijk vóór het begin van de buitengewone algemene vergadering. Personen zonder een geldig toegangsbewijs zullen niet tot de vergadering worden toegelaten. 
Een volmacht van een obligatiehouder om zich ter vergadering te laten vertegenwoordigen dient schriftelijk te worden gegeven. De gevolmachtigde zal worden verzocht zich te legitimeren en dient de echtheid van zijn volmacht aan te tonen. 

TER BESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN
De obligatiehouders kunnen tegen overlegging van hun effect vanaf 27 februari 2020 tijdens werkdagen en tijdens de normale kantooruren, kennis nemen en gratis een kopie verkrijgen van de stukken die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Halfstraat 80, 2627 Schelle), waaronder het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig art. 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin de voorgestelde statutenwijziging meer in detail is toegelicht.

De raad van bestuur