TEXAF - Jaarlijkse Algemene Vergadering

Maatschappelijke zetel : Louizalaan 130A, 1050 Brussel - Rechtspersonenregister: nummer 0403.218.607 (Brussel)

De Raad van Bestuur van TEXAF, NV (de "Vennootschap ") nodigt de aandeelhouders uit om de Jaarlijkse Algemene Vergadering bij te wonen op dinsdag 10 mei 2022 om 11 uur teneinde te beraadslagen en te stemmen over de volgende agendapunten. 

 De vergadering zal uitsluitend fysiek plaatsvinden in de B19 Country Club, Van Beverlaan 17 te 1180 Ukkel.

DAGORDE

1. Beheersverslag van de raad van bestuur over de maatschappelijke en geconsolideerde jaarrekeningen, afgesloten op 31 december 2021.

2. Verslagen van de commissaris over de maatschappelijke en geconsolideerde jaarrekeningen, afgesloten op 31 december 2021.

3. Voorstel tot goedkeuring van de op 31 december 2021 afgesloten jaarrekening en van de bestemming van het resultaat. Voorstel om 5.237.937 EUR uit te keren, zijnde een dividend per aandeel van 1,42857 EUR (1,00 EUR netto) betaalbaar vanaf 27 mei 2022 aan de loketten van Belfius Bank voor de coupon nr. 11.  

4. Voorstel tot goedkeuring van de variabele beloningen van de uitvoerend bestuurders.

5. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van het jaar 2021.

6. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun beheer en aan de commissaris voor zijn controleopdracht.

7. Voorstel om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mevrouw Corinne Magnin, als commissaris te verlengen voor een periode van drie jaar die eindigt na afloop van de vergadering van 2025 en zijn vergoeding op 108.620 EUR per jaar vast te stellen.

8. Voorstel tot aanwending aan sociale en culturele ontwikkelingsprojecten in de DRC een bedrag van 150.000 €, ten laste van het boekjaar 2022.

De volledige dagorde (met praktische modaliteiten), en het verslag van de raad van bestuur, het verslag van de commissaris, de volmacht en andere documenten zijn beschikbaar op onze internet site (www.texaf.be) of op gewone aanvraag bij TEXAF (info@texaf.be).

Aandeelhouders worden uitgenodigd voor een receptie na de vergadering.

 

De Raad van Bestuur.