VOORZORGSKAS VAN DE ZELFSTANDIGEN EN DE ONDERNEMINGEN, CVBA met sociaal oogmerk, in het kort V.K.Z.O.

Maatschappelijke zetel : Hermann Debrouxlaan 40-42, 1160 Brussel

De Gewone Algemene Vergadering zal plaatsvinden te Troonplein 1, 1000 Brussel, op dinsdag 29 maart 2022 om 14u met volgende agenda en voorstel tot beslissingen:  

Agenda

1. Beheersrapport van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2021

2. Rapport van de Commissaris voor het boekjaar 2021

3. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2021

Voorstel om de jaarrekening per 31 december 2021 goed te keuren, daarin begrepen de bestemming van het resultaat

4.  Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur

Voorstel tot kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur gedurende het boekjaar 2021

5.  Kwijting aan de Commissaris 

Voorstel tot kwijting aan de Commissaris voor zijn opdracht gedurende het boekjaar 2021

De leden die wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering, worden verzocht tegen uiterlijk 22 maart 2022 contact op te nemen met de heer Tom Lepoutre (03 247 73 37) tot het verkrijgen van een stembulletin of een formulier van volmacht.