Voorzorgskas van de zelfstandigen en de ondernemingen - Gewone Algemene Vergadering

CVBA met sociaal oogmerk, in het kort V.K.Z.O. - Maatschappelijke zetel; Hermann Debrouxlaan 40-42, 1160 Brussel

De leden worden uitgenodigd tot de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, die zal plaatsvinden op dinsdag 31 maart 2020 om 14.00 uur te 1000 Brussel, Troonplein 1. 

Agenda

1. Goedkeuring beheersrapport van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2019.

2. Goedkeuring rapport van de Commissaris voor het beekjaar 2019.

3. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2019
Voorstel om de jaarrekening per 31 december 2019 goed te keuren, daarin begrepen de bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur
Voorstel tot kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur gedurende het boekjaar 2019.

5. Kwijting aan de Commissaris

Voorstel tot kwijting aan de Commissaris voor zijn opdracht gedurende het boekjaar 2019.

6. Statutaire benoemingen
• Voorstel om het bestuurdersmandaat  van Mevrouw Katia SEVERS en de heren Marc VILET; Pierre-Frédéric NYST; Jean-Benoit LE BOULENGE; Arnaud DEPLAE; Serge MARTIN; Philippe LADURON; Francis HENRY DE FRAHA, die herkiesbaar zijn, te hernieuwen voor een nieuwe termijn van zes jaar tot  na de algemene vergadering van 2026.
• Het mandaat van mevrouw Martine BECQUEVORT komt op vervaldag na de Algemene Vergadering van 2020. Haar mandaat zal niet worden vernieuwd.
• Voorstel om de heer Daniel BINAME te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 6 jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2026.
• Voorstel om het commissarismandaat van PriceWaterhouseCoopers, bedrijfsrevisor BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Vincent Vroman, Woluwedal, 18 – 1932 Sint-Stevens-Woluwe,  belast met de controle van de financiële situatie, van de jaarrekeningen en van de regelmatigheid van de in de jaarrekeningen vast te stellen verrichtingen, te hernieuwen voor een termijn van drie jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2023.

Als het u niet mogelijk is om de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen, hebt u de mogelijkheid om u te laten vertegenwoordigen.

In dit geval, kan u het nummer 03/247 73 37 contacteren teneinde een volmachtformulier te verkrijgen en na ondertekening terug te sturen ter attentie van Tom Lepoutre (TR1/895) , Troonplein 1, 1000 Brussel, tegen uiterlijk 25 maart 2020.