CRELAN FUND - INFORMATIEBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met meerdere compartimenten die heeft geopteerd voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG - (Bevek) - Naamloze vennootschap - Zetel: Havenlaan 86C bus 320 – 1000 Brussel - RPR (Brussel): 0830.158.563

Brussel, 25 juni 2024

De raad van bestuur van de bevek wenst de aandeelhouders van de bevek op de hoogte te brengen van de volgende door de raad van bestuur genomen beslissingen:

Advertentie

1. Wijziging van het beleggingsbeleid van het compartiment EconoNext. 

De raad van bestuur heeft beslist het beleggingsbeleid van het compartiment EconoNext te wijzigen. Het compartiment dat momenteel valt onder de toepassing van artikel 6 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de publicatie van informatie inzake duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR-Verordening”), zal ingevolge de bijwerking van het prospectus onder de toepassing van artikel 8 van de SFDR-Verordening vallen. Dit houdt concreet in dat het compartiment zal streven naar het promoten van milieu- of sociale kenmerken, maar niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling zal hebben. 

Het compartiment zal vanaf de inwerkingtreding van het prospectus zowel de beperking van de klimaatverandering als verschillende sociale kenmerken promoten. Deze sociale kenmerken omvatten mensen- en arbeidsrechten, vrede, gezondheid en dierenwelzijn. Er is geen benchmark aangewezen om de ecologische of sociale kenmerken te bereiken die door het compartiment worden gepromoot.

Het compartiment zal vanaf de inwerkingtreding van het prospectus bepaalde milieu- en/of sociale kenmerken en goede bestuurspraktijken bevorderen en hoewel het geen duurzame beleggingsdoelstelling heeft, zal het een minimumaandeel van 40% duurzame beleggingen bevatten.

Advertentie

Het compartiment bevordert bepaalde ecologische en/of sociale kenmerken en goede bestuurspraktijken, maar zal niet streven naar een duurzame belegging.

2. Toevoeging van een vergoeding voor de globale distributie van de klasse E.

De raad van bestuur besliste een vergoeding toe te voegen voor de globale distributie van de klasse E die momenteel wordt verdeeld door het compartiment Global Equity DBI/RDT. Deze vergoeding bedraagt 0,10 % per jaar op de nettowaarde van de activa. 

3. Aanpassing van de marketingprovisie. 

De raad van bestuur heeft beslist om de marketingprovisie, vermeld in de informatiefiche van elk compartiment van de bevek, aan te passen. Die provisie bedraagt maximaal 2,50 % (in plaats van maximaal 5 %) vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe prospectus. 

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen kunnen gedurende een maand, te rekenen vanaf dit bericht aan de aandeelhouders, kosteloos, behoudens eventuele taksen, de inkoop van hun aandelen vragen.

Advertentie

4. Wijziging van het prospectus 

De raad van bestuur heeft beslist om het prospectus betreffende de volgende punten te wijzigen. 

- Update in het kader van Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 (hierna “Taxonomieverordening”);

- Toevoeging van een toelichting betreffende de berekening van de intrinsieke waarde in de fiche van de compartimenten EconoFuture en EconoNext;

- Toevoeging in het algemene deel van een formulering betreffende beleggingen in aandelen van andere ICBE’s en/of andere beheerde ICB’s;

- Update van de remuneratie van onafhankelijke bestuurders;

Advertentie

- Update van de functies van de heer Steeno en de heer De Landtsheer;

- Update van het belastingstelsel voor beleggers die natuurlijke personen zijn en woonachtig zijn in België;

- Update van de marketingcommissie opgenomen in het informatieblad voor elk compartiment;

- Update van de fysieke vertegenwoordiger van de commissaris van de Bevek;

De hierboven vermelde wijzigingen treden in werking vanaf 25 juli 2024, zijnde de datum van het nieuwe prospectus.

Het jaarverslag, het prospectus en de documenten met essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos en op aanvraag beschikbaar in het Frans en Nederlands op de zetel van de bevek, bij CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienstverlening (legal.be@caceis.com) of in de agentschappen van CRELAN NV. Deze documenten kunnen ook worden geraadpleegd op de volgende website: www.crelan.be. 

Tot slot delen wij u mee dat de netto-inventariswaarden worden gepubliceerd in de volgende Belgische kranten die nationaal verspreid worden: ‘De Tijd’ en ‘L’Echo’.

De raad van bestuur