CRELAN INVEST - KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG - Naamloze vennootschap - Zetel: Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel - RPR (Brussel): 0840.204.201

Brussel, 15/11/2023

Overeenkomstig de fusiebeslissingen (zoals samengevat in de tabel hieronder) die op 2/11/2023 werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de compartimenten Lock-In en Conservative van de bevek Crelan Invest, delen wij u hierna de ruilverhouding van de gefuseerde compartimenten mee die werd bepaald op basis van de netto-inventariswaarde en het aantal aandelen van dezelfde categorie van de betrokken compartimenten op 25/10/2023. De fusie trad in werking op 10/11/2023.

Advertentie

Aan de aandeelhouders van het over te nemen compartiment worden aandelen van het overnemende compartiment toegekend. 

Crelan Invest

Aandelencategorie

Over te nemen compartiment

Ruilverhouding.
Een aandeel in bezit geeft recht op

Aandelencategorie

Overnemend compartiment

KAP

Lock-In

0,9062 

KAP

Conservative

Overeenkomstig artikel 167, §1 , 4e lid van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, ontvangt elke deelnemer van het over te nemen compartiment minstens een aandeel van het overeenkomstige overnemende compartiment. 

De aandeelhouders van het over te nemen compartiment die aandelen op naam bezitten, ontvangen automatisch, door tussenkomst van de houder van het aandeelhoudersregister CACEIS Bank, Belgium Branch, aandelen op naam van het overnemende compartiment. Deze aandelen worden op naam van de aandeelhouders ingeschreven in het aandeelhoudersregister.

De betrokken aandeelhouders worden verzocht contact op te nemen met CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320 - 1000 Brussel, die instaat voor de financiële dienstverlening (registrar.be@caceis.com). 

Indien ten gevolge van de omruiling de aandeelhouder ook een fractie van een aandeel krijgt toegewezen, kan deze:  

- vragen dat deze fractie van een aandeel in contanten en zonder kosten, behoudens eventuele taksen, door het overnemende compartiment wordt afgekocht; of

- zijn fractie van een aandeel aanvullen tegen betaling, om een geheel aantal aandelen te verkrijgen.

Het gemeenschappelijk fusievoorstel, de verklaring van de bewaarder, het verslag van de commissaris DELOITTE Bedrijfsrevisoren bv o.v.v.e. cvba, overeenkomstig artikel 172 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, de jaarrekeningen en de overige aanvullende informatie kunnen kosteloos en op eenvoudig verzoek in het Frans en in het Nederlands worden verkregen op de zetel van de bevek of bij CACEIS Bank, Belgium Branch, die instaat voor de financiële dienstverlening. De aanvraag moet worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: legal.be@caceis.com.

Het jaarverslag, het prospectus en de documenten met essentiële informatiedocument zijn gratis beschikbaar in het Frans en het Nederlands op de zetel van de bevek, bij CACEIS Bank, Belgium Branch, die instaat voor de financiële dienstverlening, of in de agentschappen van CRELAN NV. Deze documenten kunnen worden geraadpleegd op de volgende website: www.crelan.be. 

Tot slot delen wij u mee dat de netto-inventariswaarden (NIW) tot 31 december 2022 dagelijks worden gepubliceerd op de website van Beama (www.beama.be) en eventueel in de financiële dagbladen “L’Echo” en “De Tijd”. Sinds 1 januari 2023 wordt de NIW enkel dagelijks gepubliceerd in de financiële dagbladen “De Tijd” en “L’Echo”.  

De raad van bestuur