CURRENCY STRATEGY - LACERTA Compartiment van CELEST

Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - ICBE - Ondernemingsnummer: 0739.715.070

BERICHT AAN DE DEELNEMERS

De heer Joris De Vos, vereffenaar van het compartiment Currency Strategy - Lacerta (hierna het “Compartiment”) van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, Celest (hierna het “Fonds”), informeert middels onderhavig bericht de deelnemers van het Compartiment:

1. van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van deelnemers dd. 21 mei 2021 tot ontbinding en in vereffeningstelling van het Compartiment; 

2. van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van deelnemers dd. 21 mei 2021 tot ontbinding en in vereffeningstelling van het Fonds met toepassing van artikel 12 §3, tweede lid van de wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen.

3. dat de vereffeningwaarde voor de kapitaliserende rechten van deelneming van de klasse “Classic Shares” van het Compartiment, vóór kosten en taksen, € 945,26 per recht van deelneming bedraagt zoals berekend op 7 juni 2021;

4. dat de financiële dienstverleners van het Compartiment instaan voor de uitbetaling van de vereffeningwaarde aan de deelnemers; 

5. dat de betrokken rechten van deelneming automatisch zullen ingewisseld worden van 11 juni 2021 tot 11 juli 2021 tegen de onder punt 3 vermelde vereffeningwaarde verminderd met de toepasselijke kosten en taksen;

6. dat de deelnemers die dit wensen, contact kunnen opnemen met de financiële dienstverleners van het Compartiment om, gedurende één maand, te rekenen vanaf de inbetalingstelling van de vereffeningwaarde, i.e. van 11 juni 2021 tot 11 juli 2021, zonder kosten, behoudens eventuele taksen, in te schrijven op aandelen van het compartiment ‘Global Low’ van de openbare beleggingsvennootschap naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, “Sivek (voor de Belgische houders van rechten van deelneming) en van het compartiment “Low” van de openbare beleggingsvennootschap naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, “KBC Master Fund’ (voor de Tsjechische houders van rechten van deelneming).

7. dat het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2 lid 1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de staat van activa en passiva van het Compartiment en het verslag van de commissaris, opvraagbaar zijn op de maatschappelijke zetel van het Fonds en bij de financiële dienstverleners van het Compartiment;

8. dat de procedure van sluiting van de vereffening overeenkomstig de artikelen 2:100 en 2:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal verlopen;

9. dat indien de definitief vastgestelde vereffeningwaarde zou verschillen van het bedrag vermeld onder punt 3 de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht zullen worden bekendgemaakt.

De financiële dienstverleners van het Compartiment zijn: 

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel 

- CBC Banque NV, Avenue Albert 1er  60, B-5000 Namen

Joris De Vos, Vereffenaar