Dividend Strategy – Cygnus Interest Strategy – Orion Volatility Strategy - Andromeda Compartimenten van Celest

Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICBE

BERICHT AAN DE DEELNEMERS

De heer Joris De Vos, vereffenaar van de compartimenten Dividend Strategy – Cygnus, Interest Strategy – Orion en Volatility Strategy - Andromeda (hierna de “Compartimenten”) van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, Celest (hierna het “Fonds”), informeert middels onderhavig bericht de deelnemers van de Compartimenten:

1. van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van deelnemers dd. 25 juni 2020 tot ontbinding en in vereffeningstelling van de Compartimenten; 

2. dat de vereffeningwaarde voor de kapitaliserende rechten van deelneming van de klasse “Classic Shares” van het compartiment Dividend Strategy - Cygnus, vóór kosten en taksen, €739,860 per recht van deelneming bedraagt zoals berekend op 13 juli 2020;

3. dat de vereffeningwaarde voor de kapitaliserende rechten van deelneming van de klasse “Institutional B Shares” van het compartiment Dividend Strategy - Cygnus, vóór kosten en taksen, €750,750 per recht van deelneming bedraagt zoals berekend op 13 juli 2020;

4. dat de vereffeningwaarde voor de kapitaliserende rechten van deelneming van de klasse “Classic Shares” van het compartiment Interest Strategy - Orion, vóór kosten en taksen, €904,380 per recht van deelneming bedraagt zoals berekend op 13 juli 2020;

5. dat de vereffeningwaarde voor de kapitaliserende rechten van deelneming de klasse “Institutional B Shares” van het compartiment Interest Strategy - Orion, vóór kosten en taksen, €917,640 per recht van deelneming bedraagt zoals berekend op 13 juli 2020;

6. dat de vereffeningwaarde voor de kapitaliserende rechten van deelneming van de klasse “Classic Shares” van het compartiment Volatility Strategy - Andromeda, vóór kosten en taksen, €943,320 per recht van deelneming bedraagt zoals berekend op 13 juli 2020;

7. dat de vereffeningwaarde voor de kapitaliserende rechten van deelneming de klasse “Institutional B Shares”  van het compartiment Volatility Strategy - Andromeda, vóór kosten en taksen, €972,190 per recht van deelneming bedraagt zoals berekend op 13 juli 2020;

8. dat de financiële dienstverleners van de Compartimenten instaan voor de uitbetaling van de vereffeningwaarde aan de deelnemers; 

9. dat de betrokken rechten van deelneming automatisch zullen ingewisseld worden van 17 juli 2020 tot 17 januari 2021 tegen de onder de punten 2, 3, 4, 5, 6 en 7 vermelde vereffeningwaarde verminderd met de toepasselijke kosten en taksen;

10. dat de deelnemers die dit wensen, contact kunnen opnemen met de financiële dienstverleners van de Compartimenten om, gedurende één maand, te rekenen vanaf de inbetalingstelling van de vereffeningwaarde, i.e. van 17 juli 2020 tot 17 augustus 2020, zonder kosten, behoudens eventuele taksen, in te schrijven op rechten van deelneming van volgend compartiment: “Currency Strategy - Lacerta” van het openbaar gemeenschappelijk belegggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, “Celest” (voor de 3 Compartimenten);

11. dat het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2 lid 1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de staat van activa en passiva van de Compartimenten en het verslag van de commissaris, opvraagbaar zijn op de maatschappelijke zetel van het Fonds en bij de financiële dienstverleners van de Compartimenten;

12. dat de procedure van sluiting van de vereffening overeenkomstig de artikelen 2:100 en 2:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal verlopen;

13. dat indien de definitief vastgestelde vereffeningwaarde zou verschillen van het bedrag vermeld onder de punten 2, 3, 4, 5, 6 en 7 de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht zullen worden bekendgemaakt.

De financiële dienstverleners van de Compartimenten zijn: 

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel 

- CBC Banque NV, Avenue Albert 1er  60, B-5000 Namen

Joris De Vos, Vereffenaar