ESSITY BELGIUM NV - ADVIES

Rue de la Papeterie, 2 - 4801 Verviers - R.P.R. 405.681.516 (Verviers)

(Artikel 7:8 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

ESSITY GROUP HOLDING B.V., met maatschappelijke zetel te Arnhemse Bovenweg 120, 3708AH Zeist, Nederland, heeft ESSITY BELGIUM NV (de “Vennootschap”) in kennis gesteld van haar beslissing om een overnamebod uit te brengen op de 22 effecten van de Vennootschap die zij nog niet bezit, overeenkomstig de artikelen 7:1 tot 7:11 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De biedprijs bedraagt EUR 76 per effect.

De documenten opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:4 en 7:5 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 - namelijk het bijzonder en omstandig verslag opgesteld door de bieder ESSITY GROUP HOLDING B.V. over de voorwaarden van het overnamebod, het advies van het bestuursorgaan van de Vennootschap over dit bijzonder verslag, alsook het verslag opgesteld door de commissaris van de Vennootschap - zijn beschikbaar voor de eigenaars van de bovenvermelde 22 effecten op de zetel van de Vennootschap. Elke eigenaar van bovengenoemde effecten kan op verzoek kosteloos een volledig exemplaar van deze verslagen en advies krijgen. Het bijzonder en omstandig verslag van de bieder bevat de praktische modaliteiten voor het aanvaarden of het weigeren van het overnamebod, evenals het bijhorend formulier als bijlage. 

De bieder besluit om zijn oorspronkelijke bod te handhaven, aangezien geen bezwaren werden gemaakt door de eigenaars van effecten binnen de termijn van dertig dagen, die begon op 31 januari 2023 (datum van publicatie van het tweede advies) en eindigde op 2 maart 2023. Wij herinneren u eraan dat de aanvaardingsperiode van het uitkoopbod aanvangt op 17 maart 2023 en eindigt op 31 maart 2023.