Euro Pro May - Euro Pro November - Compartimenten van IN.focus - Bericht aan de deelnemers

Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG -ICBE

De heer Joris De Vos, vereffenaar van de compartimenten Euro Pro May en Euro Pro November (hierna de “Compartimenten”) van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, IN.focus (hierna het “Fonds”), informeert middels onderhavig bericht de deelnemers van de Compartimenten:

1. van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van deelnemers dd. 4 juni 2020 tot ontbinding en in vereffeningstelling van de Compartimenten; 

2. dat de vereffeningwaarde voor de kapitaliserende rechten van deelneming van het compartiment Euro Pro May, vóór kosten en taksen, €228,77 per recht van deelneming bedraagt zoals berekend op 22 juni 2020;

3. dat de vereffeningwaarde voor de kapitaliserende rechten van deelneming van het compartiment Euro Pro November, vóór kosten en taksen, €225,22 per recht van deelneming bedraagt zoals berekend op 22 juni 2020;

4. dat de financiële dienstverleners van de Compartimenten instaan voor de uitbetaling van de vereffeningwaarde aan de deelnemers; 

5. dat de betrokken rechten van deelneming automatisch zullen ingewisseld worden van 26 juni 2020 tot 26 december 2020 tegen de onder de punten 2 en 3 vermelde vereffeningwaarde verminderd met de toepasselijke kosten en taksen;

6. dat de deelnemers die dit wensen, contact kunnen opnemen met de financiële dienstverleners van de Compartimenten om, gedurende één maand, te rekenen vanaf de inbetalingstelling van de vereffeningwaarde, i.e. van 26 juni 2020 tot 26 juli 2020, zonder kosten, behoudens eventuele taksen, in te schrijven op aandelen van volgend compartiment: “KBC ExpertEase Defensive Tolerant” van de openbare beleggingsvennootschap naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden vna de Richtlijn 2009/65/EG, “Horizon” (voor beide Compartimenten);

7. dat het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2 lid 1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de staat van activa en passiva van de Compartimenten en het verslag van de commissaris, opvraagbaar zijn op de maatschappelijke zetel van het Fonds en bij de financiële dienstverleners van de Compartimenten;

8. dat de procedure van sluiting van de vereffening overeenkomstig de artikelen 2:100 en 2:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal verlopen;

9. dat indien de definitief vastgestelde vereffeningwaarde zou verschillen van het bedrag vermeld onder de punten 2 en 3 de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht zullen worden bekendgemaakt.

De financiële dienstverleners van de Compartimenten zijn: 

KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel 

CBC Banque NV, Avenue Albert 1er  60, B-5000 Namen

Joris De Vos, Vereffenaar