faillissement van de BVBA TRANS EUROPE AVIATION MAINTENANCE Co in het kort “TEAMCO”

De heer Stefaan AERTS, advocaat met kantoor gevestigd te 1082 Brussel, Keizer Karellaan 586 bus 9, handelend in zijn hoedanigheid van curator over het faillissement van de BVBA TRANS EUROPE AVIATION MAINTENANCE Co in het kort “TEAMCO”, in opvolging van de heer Jean-Pierre WALRAVENS met zetel destijds te 1820 Melsbroek, Airportbuilding (KBO 0402.364.512), geopend bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel dd. 31/03/1994 laat met deze publicatie weten dat het voornoemd faillissement vatbaar is voor afsluiting.

Hiertoe worden alle schuldeisers van het faillissement uitgenodigd op de algemene vergadering van schuldeisers die zal plaatsvinden op woensdag 27 juli 2022 om 13u30 in Zaal G van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, Waterloolaan 70 te 1000 Brussel waar de rekeningen van het faillissement zullen worden afgesloten. Op 27 juli 2022 zal ook de datum bepaald worden waarop het faillissement definitief zal worden afgesloten door de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel.

In het kader van deze afsluiting is er nog een bedrag beschikbaar bij de Deposito-en Consignatiekas. Na aftrok van de erelonen en kosten van de curator zal het saldo beschikbaar blijven bij de Deposito-en Consignatiekas. De schuldeisers kunnen hun rechten laten gelden op het bedrag dat beschikbaar blijft bij de Deposito-en Consignatiekas na voorlegging van hun titel.

Advertentie

Stefaan AERTS, Curator TEAMCO