HIGH DIVIDEND NEW MARKETS - QUANT EMU - Compartimenten van KBC EQUITY FUND

Openbare beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - ICBE - Zetel: Havenlaan 2 - 1080 Brussel - Ondernemingsnummer: 0443.681.463– RPR Brussel

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De heer Joris De Vos, vereffenaar van de compartimenten High Dividend New Markets en Quant EMU (hierna de “Compartimenten”) van de openbare beleggingsvennootschap naar Belgisch recht met veranderlijk kapitaal opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, KBC Equity Fund (hierna de “Bevek”), informeert middels onderhavig bericht de aandeelhouders van de Compartimenten:

1. van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 21 mei 2021 tot ontbinding en in vereffeningstelling van de Compartimenten; 

2. dat de vereffeningwaarde voor de kapitalisatieaandelen van de klasse “Classic Shares” van het Compartiment High Dividend New Markets, vóór kosten en taksen, € 602,54 per aandeel bedraagt zoals berekend op 7 juni 2021; 

3. dat de vereffeningwaarde voor de distributieaandelen van de klasse “Classic Shares” van het Compartiment High Dividend New Markets, vóór kosten en taksen, € 402,63 per aandeel bedraagt zoals berekend op 7 juni 2021;

4. dat de vereffeningwaarde voor de kapitalisatieaandelen van de klasse “Classic Shares” van het Compartiment Quant EMU, vóór kosten en taksen, € 1067,59 per aandeel bedraagt zoals berekend op 7 juni 2021; 

5. dat de financiële dienstverleners van de Compartimenten instaan voor de uitbetaling van de vereffeningwaarde aan de aandeelhouders; 

6. dat de betrokken rechten van deelneming automatisch zullen ingewisseld worden van 11 juni 2021 tot 11 juli 2021 tegen de onder de punten 2 t.e.m. 4  vermelde vereffeningwaarde verminderd met de toepasselijke kosten en taksen;

7. dat de aandeelhoudersdie dit wensen, contact kunnen opnemen met de financiële dienstverleners van het Compartiment High Dividend New Markets om, gedurende één maand, te rekenen vanaf de inbetalingstelling van de vereffeningwaarde, i.e. van 11 juni 2021 tot 11 juli 2021, zonder kosten, behoudens eventuele taksen, in te schrijven op aandelen van het compartiment ‘High Dividend’ van de Bevek. 

8. dat de aandeelhoudersdie dit wensen, contact kunnen opnemen met de financiële dienstverleners van het Compartiment Quant EMU om, gedurende één maand, te rekenen vanaf de inbetalingstelling van de vereffeningwaarde, i.e. van 11 juni 2021 tot 11 juli 2021, zonder kosten, behoudens eventuele taksen, in te schrijven op aandelen van het compartiment ‘Eurozone’ van de Bevek.

9. dat het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2 lid 1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de staat van activa en passiva van de Compartimenten en het verslag van de commissaris, opvraagbaar zijn op de maatschappelijke zetel van de Bevek en bij de financiële dienstverleners van de Compartimenten;

10. dat de procedure van sluiting van de vereffening overeenkomstig de artikelen 2:100 en 2:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal verlopen;

11. dat indien de definitief vastgestelde vereffeningwaarde zou verschillen van het bedrag vermeld onder de punten 2 t.e.m. 4 de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht zullen worden bekendgemaakt.

De financiële dienstverleners van de Compartimenten zijn: 

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel 

- CBC Banque NV, Avenue Albert 1er  60, B-5000 Namen

Joris De Vos, Vereffenaar