Horizon - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0449.441.283 Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Horizon (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat de compartimenten Horizon CSOB Kratkodobych prilezitosti 2 en Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 30 november 2020 van rechtswege werden ontbonden en in vereffening gesteld.

Het compartiment CSOB Kratkodobych prilezitosti 2 streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de Vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt en worden gekozen uit een wereldwijd universum. Indien de korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt en worden gekozen uit een wereldwijd universum gestegen is ten opzichte van zijn startwaarde, wordt 80% van de stijging van de korf (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde), op de Vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 18% (actuarieel rendement: 5.55% vóór kosten en taksen). Indien de korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt en worden gekozen uit een wereldwijd universum gedaald is ten opzichte van zijn startwaarde, wordt 100% van de daling van de korf verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -3.39% vóór kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de Vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 9 november 2017 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 30 november 2020) werd vastgesteld op 9 EUR. Het actuarieel rendement is -3,3865% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs en anderzijds een mogelijke meerwaarde op basis van de eventuele stijging van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt en worden gekozen uit een wereldwijd universum (Korf 1) en een korf van 10 aandelen van bedrijven die producten produceren voor een gemiddeld gezin (Korf 2). Op de Vervaldag wordt 70% van een eventuele stijging van Korf 1 (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door de Startwaarde) berekend boven op 90% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 80% (actuarieel rendement 10.18% vóór kosten en taksen). Eventuele negatieve evoluties van Korf 1 worden niet in rekening gebracht. Bij een eventueel waardeverlies van Korf 1 zal 90% van de initiële inschrijvingsprijs worden terugbetaald op de Vervaldag. Als de Tussentijdse Observatiewaarde van Korf 2 gelijk was aan of hoger was dan de Startwaarde, wordt 10% van de initiële inschrijvingsprijs ook betaald op de Vervaldag. Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de Vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 10 november 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 30 november 2020) werd vastgesteld op 10 EUR. Het actuarieel rendement is 0% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 december 2020 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Frans en Engels.

De Raad van Bestuur van Horizon