Horizon - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0449.441.283 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Horizon (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat het compartiment Horizon CSOB Smart Start 1 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 29 januari 2021 van rechtswege werd ontbonden en in vereffening gesteld.

Het compartiment CSOB Smart Start 1 streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 kwaliteitsbedrijven gekozen uit een globaal universum, die worden gekenmerkt door een hoge marktkapitalisatie. Het gebruikt daarvoor een Best Timing-structuur. De Best Timing-structuur houdt in dat de evolutie van de korf (=(Eindwaarde min Minimale Startwaarde) gedeeld door Startwaarde) op de Vervaldag in rekening wordt gebracht met het oog op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. Het rendement van het fonds wordt gekoppeld aan de evolutie van een korf van aandelen (berekend als [de Eindwaarde min de Minimale Startwaarde] gedeeld door de Startwaarde).

Op de Vervaldag wordt:

- als de Eindwaarde niet lager noteert dan zijn Minimale Startwaarde, 70% van de stijging van de korf als meerwaarde uitgekeerd boven op de initiële inschrijvingsprijs;

- als de eindwaarde van de korf lager noteert dan zijn Minimale Startwaarde, de daling van de korf voor maximaal 10% als minderwaarde in rekening gebracht (-1,72% gemiddeld op jaarbasis, vóór kosten en taxen). U krijgt bijgevolg minimaal 90% van de initiële inschrijvingsprijs terug.Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 23 december 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 29 januari 2021) werd vastgesteld op 9,82 EUR. Het actuarieel rendement is -0,2971% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 februari 2021 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Frans en Engels.

De Raad van Bestuur van Horizon