Horizon - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0449.441.283 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Horizon (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat het compartiment Horizon CSOB Stredny Vyber 1 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 30 april 2021 van rechtswege werd ontbonden en in vereffening gesteld.

Het compartiment streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de Vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde die afhankelijk is van de eventuele stijging van een korf van 50 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben. Het gebruikt daarvoor een Median Basket-structuur. De Median Basket-structuur houdt in dat alleen de evolutie van de gemiddelde korf in rekening wordt gebracht op de Vervaldag met het oog op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. Het rendement van het fonds wordt gekoppeld aan de evolutie van de gemiddelde korf van aandelen (berekend als [de waarde van de gemiddelde korf op de Vervaldag min de Startwaarde van die korf], gedeeld door de Startwaarde van de Korf).

Op de Vervaldag wordt:

● als de waarde van de gemiddelde korf op de Vervaldag niet lager noteert dan zijn Startwaarde, 50% van de stijging van de gemiddelde korf als meerwaarde uitgekeerd boven op de initiële inschrijvingsprijs.

● als de waarde van de gemiddelde korf op de Vervaldag lager noteert dan zijn Startwaarde, 100% van de daling van de gemiddelde korf afgetrokken, met een maximum van 10% (actuarieel rendement: -1.75% vóór kosten en taksen). U krijgt bijgevolg minimaal 90% van de initiële inschrijvingsprijs terug. Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 8 mei 2015 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 30 april 2021) werd vastgesteld op 10,060 EUR. Het actuarieel rendement is 0,100% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 3 mei 2021 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op
www.kbc.be, onder andere in het Frans en Engels.

De Raad van Bestuur van Horizon