Horizon - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0449.441.283 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Horizon (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat het compartiment Horizon CSOB Svet s Bonusom Energie 1 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 31 maart 2022 van rechtswege werd ontbonden en in vereffening gesteld.

Het compartiment streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs en anderzijds een mogelijke meerwaarde op basis van de eventuele stijging van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben (Korf 1) en een korf van 10 aandelen van bedrijven die actief zijn in de energiesector (Korf 2).

Op de Vervaldag wordt 55% van een eventuele stijging van Korf 1 (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door de Startwaarde) berekend boven op 90% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 60% (actuarieel rendement 8.05% vóór kosten en taksen). Eventuele negatieve evoluties van Korf 1 worden niet in rekening gebracht. Bij een eventueel waardeverlies van Korf 1 zal 90% van de initiële inschrijvingsprijs worden terugbetaald op de vervaldag. 

Als de tussentijdse observatiewaarde van Korf 2 gelijk was aan of hoger was dan de startwaarde, wordt 10% van de initiële inschrijvingsprijs ook betaald op de vervaldag. Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag. De onderliggende beleggingen van dit compartiment houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

De startdatum van het compartiment was 7 maart 2016 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 31 maart 2022) werd vastgesteld op 10,55 EUR. Het actuarieel rendement is 0,8867% vóór kosten en belastingen. 

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 april 2022 2021 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of op www.kbc.be, onder andere in het Frans en Engels.

De Raad van Bestuur van Horizon