Immo-Basilix - Vastgoedcertificaat Basilix

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - HAVENLAAN 2 - 1080 BRUSSEL - RPR 0453 348 801

Vastgoedcertificaat Basilix

Gereglementeerde informatie en voorwetenschap – KB 14 november 2007
ISIN-code BE0003674851

Dit bericht maakt onderdeel uit van gereglementeerde informatie zoals bedoeld in art. 36 KB 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Bij arrest van het Hof van Cassatie van 7 oktober 2022 is IMMO BASILIX in het kader van haar betwisting van het vroegere ILEAS (nu REDEVCO) volledig in het gelijk gesteld. De discussie had betrekking op het feit of de gunstige uitspraak van 18 mei 2009 van de toenmalige rechtbank van Koophandel te Brussel, kon doorgaan als een uitvoerbare titel (of niet), op grond waarvan IMMO BASILIX tot invordering van de door REDEVCO aangerichte schade kon overgaan.

Het Hof van Beroep te Gent - zetelend als beslagrechter in graad van hoger beroep en uitsprekend na cassatie van een eerder arrest van het Hof van Beroep te Brussel  – was van oordeel dat dit vonnis geen uitvoerbare titel was, omdat het niet mogelijk was de schuldvordering van IMMO BASILIX te becijferen zonder discussie tussen de partijen.

Het Hof van Cassatie stelt nu dat deze beoordeling niet naar recht is verantwoord omdat het de beslagrechter toekomt, desnoods na interpretatie van de titel, de geschilpunten te beslechten omtrent de becijfering van de schuldvordering van IMMO BASILIX waarvan de tenuitvoerlegging wordt nagestreefd.

Dit heeft tot gevolg dat de resterende twistpunten die op grond van het litigieuze vonnis nu nog voorliggen, door het Hof van Beroep te Antwerpen moeten worden beslecht.  Immo-Basilix zal de certificaathouders op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen in deze procedure.

Informatie met betrekking tot het certificaat is beschikbaar op de website www.kbcrealestate.be