KBC BONDS - Bericht aan de aandeelhouders

Société d’Investissement à Capital Variable (Sicav - Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) - 80, Route d’Esch - L-1470 Luxemburg - R.C.S. Luxemburg Handelsregister nr. B 39.062

Geachte Aandeelhouder,

Hierbij informeren wij u over bepaalde wijzigingen die zullen worden doorgevoerd in de hieronder vermelde compartimenten van KBC Bonds, met ingang vanaf 29 februari 2024 (de “Ingangsdatum”).

KBC Bonds High Interest Responsible Investing, KBC Bonds Strategic Accents Responsible Investing, KBC Bonds Strategic Broad 75/25 Responsible Investing, KBC Bonds Strategic Broad 50/50 Responsible Investing, KBC Bonds Strategic Broad 25/75 Responsible Investing, KBC Bonds High Yield Responsible Investing and KBC Bonds Green Social Sustainability Bonds Responsible Investing: update to RI-methodology

Op de Ingangsdatum zullen het prospectus en het essentieel informatiedocument van de hierboven vermelde compartimenten worden gewijzigd als gevolg van een update van de gehanteerde methodologie voor verantwoord beleggen (de “RI-methodologie”) toegepast door KBC Asset Management NV (“KBC AM”). De update van de RI-methodologie maakt deel uit van KBC AM’s jaarlijkse herzieningsproces om ervoor te zorgen dat deze methodologie solide blijft en afgestemd is op de marktevolutie en de reglementaire vereisten.

De belangrijkste wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat (niet-exhaustief):

(a) De doelstellingen met betrekking tot ‘minimum percentage van de activa die ecologische en/of sociale kenmerken promoten’, ‘minimum percentage duurzame beleggingen’, ‘minimum percentage duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden’ en ‘minimum percentage duurzame beleggingen met een sociale doelstelling’ zullen worden aangepast. Een volledig overzicht van de aangepaste doelstellingen per compartiment is beschikbaar op www.kbc.be/documentatie-beleggen> Persberichten. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde doelstellingen kunnen worden verlaagd. De doelstellingen voor KBC Bonds Green Social Sustainability Bonds Responsible Investing wijzigen niet;

(b) De gedetailleerde beschrijving van de RI-methodologie is verwijderd uit de beleggingsstrategie in het prospectus op compartimentsniveau, om overlapping van informatie in het prospectus en de bijlagen bij het prospectus die zijn opgesteld in overeenstemming met de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (“de SFDR-bijlagen”) te verminderen. De SFDR-bijlagen bevatten alle noodzakelijke informatie om u te informeren over relevante aspecten van de RI-methodologie die van toepassing zal zijn op het compartiment;

(c) Daarnaast zijn er ook wijzigingen aangebracht in het uitsluitingenbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen, waarbij bepaalde uitsluitingen worden vervangen of uitgebreid. De SFDR-bijlagen zijn ook dienovereenkomstig bijgewerkt;

(d) De update van de RI-methodologie voorziet ook in de expliciete integratie van de EU Taxonomy. Bij gebrek aan betrouwbare gegevens hebben de bovenvermelde compartimenten echter nog steeds geen minimumdoelstelling voor beleggingen in economische activiteiten die volgens de EU Taxonomie als ecologisch duurzaam kunnen worden aangemerkt en bijgevolg zal deze wijziging geen invloed hebben op de manier waarop de compartimenten momenteel worden beheerd;

(e) De SFDR-bijlagen bevatten ook aanvullende informatie over hoe de broeikasgasintensiteitsscore en de ESG-score worden berekend;

(f) Tot slot worden er ook louter taalkundige wijzigingen aangebracht in het prospectus.

De wijzigingen in de portefeuilles van de bovengenoemde compartimenten als gevolg van de implementatie van de bijgewerkte RI-methodologie zal naar verwachting beperkt zijn.

Als u deze wijzigingen niet aanvaardt, kunt u van 26 januari 2024 tot 25 februari 2024 (vóór het einde van de ontvangstperiode voor orders zoals vermeld in het prospectus) via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, verzoeken om de kosteloze terugkoop (onderworpen aan eventuele toepasselijke belastingen) van uw deelnemingsrechten.

De tussenpersoon verantwoordelijk voor financiële dienstverlening in België is KBC Bank NV .

Op of rond de Ingangsdatum zullen het prospectus en de relevante essentiële informatiedocumenten dienovereenkomstig worden bijgewerkt om de hierboven beschreven wijzigingen weer te geven. Het bijgewerkte prospectus, de essentiële informatiedocumenten en de meest recente financiële verslagen zullen gratis verkrijgbaar zijn bij de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be/documentatie-beleggen. 

De raad van bestuur
Luxemburg, 15/01/2024