KBC Click - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - AICB RPR Brussel 0463.137.881 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van KBC Click (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat het compartiment KBC Click CSOB Duo Bonus 4 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 31 maart 2020 van rechtswege werd ontbonden en in vereffening gesteld.

Het compartiment CSOB Duo Bonus 4 streefde twee beleggingsdoelstellingen na: 

Op de tussentijdse vervaldag: de terugbetaling van de eerste helft van de initiële inschrijvingsprijs van 10 CZK, nl. 5 CZK, en een dividenduitkering van 5% (actuarieel rendement op jaarbasis: 4,73%) berekend op de helft van de initiële inschrijvingsprijs van 10 CZK, nl. 5 CZK. Dit dividend bedraagt 0,25 CZK. 

Op de vervaldag: de terugbetaling van de tweede helft van de initiële inschrijvingsprijs van 10 CZK, nl. 5 CZK samen met de som van de variabele clicks. 

Per periode wordt een variabele click berekend op de helft van de initiële inschrijvingsprijs van 10 CZK, nl. 5 CZK, afhankelijk van de mogelijke stijging in waarde van een korf van 20 aandelen van eersterangsbedrijven met een hoge beurskapitalisatie en een lage koers-winstverhouding, berekend op basis van een ‘Fix Upside Click’-structuur. De variable click is gelijk aan de eventuele stijging van die aandelenkorf per periode ten opzichte van de startwaarde van de korf. Eventuele negatieve evoluties van de korf worden niet in rekening gebracht. Onafhankelijk van deze berekening bedraagt de minimum variabele click minstens 0%.

Er werd een netto dividend uitbetaald van 0,1873 CZK op 31 januari 2013, alsook de helft van de initiële inschrijvingsprijs, zijnde 5 CZK.

De startdatum van het compartiment was 11 januari 2012 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 CZK. De terugbetalingswaarde (dd 31 maart 2020) werd vastgesteld op 6,47 CZK. Het actuarieel rendement vóór kosten en belastingen en zonder inachtneming van de uitbetaalde coupons is 3,1855%.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 april 2020 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Click