KBC EquiPlus - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - AICB RPR Brussel 0474.725.027 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Bericht aan de aandeelhouders
Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van KBC EquiPlus (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat de compartimenten KBC Equiplus 90 Timing European Exporters 9 en KBC Equiplus 90 Timing Step Up USD 8 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 28 februari 2020 van rechtswege werden ontbonden en vereffend. 
Het compartiment 90 Timing European Exporters 9 streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingswaarde op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van Europese exportbedrijven, die een deel van hun omzet realiseren buiten Europa en dit volgens een ‘Best Timing-Structuur’. Dit houdt in dat 100% van de evolutie van de korf (= eindwaarde min minimale startwaarde gedeeld door startwaarde) op vervaldag wordt verrekend op 100% van de initiële inschrijvingswaarde. De maximale meerwaarde bedraagt 70% (actuarieel rendement: 8,30% voor kosten en taksen) en de maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -1,58% voor kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op vervaldag. 
De startdatum van het compartiment was 5 juli 2013 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 28 februari 2020) werd vastgesteld op 1.700 EUR. Het actuarieel rendement is 8,3060% vóór kosten en belastingen
Het compartiment 90 Timing Step Up USD 8 streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingswaarde op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt en worden gekozen uit een wereldwijd universum en dit volgens een ‘Step Up-Structuur’, gebaseerd op de evolutie van de korf van 30 aandelen ( eindwaarde min minimale startwaarde gedeeld door startwaarde). 
Dit houdt in dat op de vervaldag:
·indien de eindwaarde van de korf niet lager noteert dan zijn minimale startwaarde, 100% van de stijging van de korf als meerwaarde uitgekeerd wordt bovenop de initiële inschrijvingsprijs;
·indien de eindwaarde van de korf lager noteert dan zijn minimale startwaarde, de daling van de korf, voor maximaal 10% als minderwaarde in rekening gebracht wordt (-1,91% gemiddeld op jaarbasis, voor kosten en taksen). U krijgt bijgevolg minimaal 90% van de initiële inschrijvingsprijs terug. Jaarlijks (in de maand september van 2015 tot en met 2017) wordt de tussentijdse waarde van de korf vergeleken met de minimale startwaarde van de korf. Als er één tussentijdse waarde hoger ligt dan of gelijk is aan 105% van de minimale startwaarde van de korf, krijgt u 100% van de initiële inschrijvingsprijs terug. Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op vervaldag
De startdatum van het compartiment was 5 september 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 28 februari 2020) werd vastgesteld op 1.007,90 USD. Het actuarieel rendement is 0,1436% vóór kosten en belastingen.
De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.
De aandeelhouders kunnen vanaf 2 maart 2020 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.
Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.
De Raad van Bestuur van KBC EquiPlus