KBC EquiPlus - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - AICB RPR Brussel 0474.725.027 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van KBC EquiPlus (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat het compartiment KBC Equiplus 90 Premium Best Performer USD 2 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 31 mei 2021 van rechtswege werd ontbonden en vereffend. 

Het compartiment streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de best presterende korf. De eerste korf bestaat uit 30 aandelen van Amerikaanse kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt. De tweede korf bestaat uit 30 aandelen van Europese kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt. Op vervaldag wordt de prestatie van elke korf berekend en wordt de prestatie van de best presterende korf weerhouden. Indien de best presterende korf is gestegen ten opzichte van zijn startwaarde dan wordt 100% van de stijging van deze korf als meerwaarde uitgekeerd bovenop de initiële inschrijvingsprijs. Indien de best presterende korf is gedaald ten opzichte van zijn startwaarde dan wordt 100% van de daling van deze korf als minwaarde in rekening gebracht bovenop de initiële inschrijvingsprijs. De maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement -1,52% voor kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op vervaldag. 

De startdatum van het compartiment was 7 juli 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 31 mei 2021) werd vastgesteld op 1.275,80 USD. Het actuarieel rendement is 3,5934% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 juni 2021 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van KBC EquiPlus

Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de KBC EquiPlus (Sicav publique de droit belge) le compartiment KBC Equiplus 90 Premium Best Performer USD 2 sera dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des statuts, à l’échéance prévue du 31 mai 2021. 

Le compartiment visait à réaliser les objectifs d’investissement suivants : d’une part le remboursement d’au moins 90% de la valeur de souscription initiale à l’échéance et d’autre part, une plus-value potentielle en fonction de la meilleure panier performant. Le premier panier est composé de 30 actions de sociétés américaines de qualité caractérisées par une capitalisation boursière élevée. Le second panier est composé de 30 actions de sociétés européennes de qualité caractérisées par une capitalisation boursière élevée. A l’échéance, la performance de chaque panier est calculée et la performance du panier le plus performant est retenue. Si le panier le plus performant a augmenté par rapport à sa valeur de départ, 100% de l’augmentation de ce panier sera payé comme une plus-value en plus du prix de souscription initial. Si le panier le plus performant a diminué par rapport à sa valeur de départ 100% de la diminution de ce panier sera facturée comme une réduction de valeur en plus de la valeur initiale. La perte en capital maximale est de 10% (rendement actuariel -1,52% avant frais et impôts).

Le compartiment n’offre donc ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance. 

La date de lancement du compartiment était le 7 juillet 2014 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 USD. Le montant du remboursement (le 31 mai 2021) a été fixé à 1.275,80 USD. Le rendement actuariel est de 3,5934% avant frais et taxes.

Le remboursement du capital est exempt de frais.

À partir du 1 juin 2021, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.

Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en neérlandais.

Le Conseil d’Administration de KBC EquiPlus