KBC EquiPlus - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - AICB RPR Brussel 0474.725.027 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van KBC EquiPlus (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat het compartiment KBC Equiplus 90 Best Performer USD 4 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 30 juli 2021 van rechtswege werd ontbonden en in vereffening gesteld. Overeenkomstig artikel 17 §3 2° van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles welke bepaalt dat ‘Enkel de vereffening van het laatste compartiment leidt tot de vereffening van de bevek’ heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap met eenparigheid van stemmen op datum van 30 juli 2021 beslist om de Vennootschap mee van rechtswege te vereffenen. 

Het compartiment streeft twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds het behoud van minstens 90% van de initiële inschrijvingswaarde op de Vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de best presterende korf. De eerste korf bestaat uit 30 aandelen van Amerikaanse kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt. De tweede korf bestaat uit 30 aandelen van Europese kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt. Op Vervaldag wordt de prestatie van elke korf berekend (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde) en wordt de prestatie van de best presterende korf weerhouden. Indien de best presterende korf is gestegen ten opzichte van zijn startwaarde dan wordt 100% van de stijging van deze korf als meerwaarde uitgekeerd bovenop de initiële inschrijvingswaarde. Indien de best presterende korf is gedaald ten opzichte van zijn startwaarde dan wordt 100% van de daling van deze korf als minwaarde in rekening gebracht bovenop de initiële inschrijvingswaarde. De maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement -1.52% voor kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op Vervaldag. 

De startdatum van het compartiment was 5 september 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 30 juli 2021) werd vastgesteld op 1.277,80 USD. Het actuarieel rendement is 3,6169% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 2 augustus 2021 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van KBC EquiPlus