KBC Equisafe - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - AICB RPR Brussel 0452.377.514 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van KBC Equisafe (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat de compartimenten KBC Equisafe Europe Index Coupon 1 en KBC Equisafe Global Selection 3 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 31 maart 2020 van rechtswege werd ontbonden en in vereffening gesteld. 

Het compartiment Europe Index Coupon 1 streefde twee doelstellingen na: enerzijds het behoud van de initiële inschrijvingswaarde op de vervaldag en anderzijds per deelperiode een dividenduitkering. Het dividend per deelperiode is variabel en afhankelijk van de evolutie van de EURO STOXX 50®-index ten opzichte van de startwaarde van de index:

- Indien de observatiewaarde groter dan of gelijk aan 100% van de startwaarde is, wordt een dividend van 5% uitgekeerd. Bijgevolg bedraagt het actuarieel rendement (op jaarbasis) per deelperiode maximaal tussen 3% en 5,08%, afhankelijk van de duurtijd van de deelperiode.

- Indien de observatiewaarde kleiner is dan 100% van de startwaarde, wordt een dividend van 1% uitgekeerd. Bijgevolg bedraagt het actuarieel rendement (op jaarbasis) per deelperiode maximaal tussen 0,6% en 1,01%, afhankelijk van de duurtijd van de deelperiode.

Er werd een netto dividend uitbetaald van 39,50 EUR op 31 augustus 2012, van 37,50 EUR op 30 augustus 2013, van 37,50 EUR op 29 augustus 2014, van 37,50 EUR op 31 augustus 2015, van 36,50 EUR op 31 augustus 2016, van 35 EUR op 31 augustus 2017, van 35 EUR op 31 augustus 2018 en van 35 EUR op 31 maart 2020.

De startdatum van het compartiment was 7 september 2011 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 31 maart 2020) werd vastgesteld op 1.000 EUR. Het actuarieel rendement vóór kosten en belastingen en zonder inachtneming van de uitbetaalde coupons is 0%.

Het compartiment Global Selection 3 streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds het behoud van 100% van de initiële inschrijvingswaarde op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 20 aandelen van kwaliteitsbedrijven, die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt, gekozen uit een wereldwijd universum. 90% van de eventuele stijging van de korf van 20 aandelen wordt op vervaldag uitgekeerd bovenop 100% van de initiële inschrijvingswaarde. De maximale meerwaarde bedraagt 60% (actuarieel rendement: 7,51% voor kosten en taksen). Dalingen van de korf worden niet in rekening gebracht.  

De startdatum van het compartiment was 7 oktober 2013 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 31 maart 2020) werd vastgesteld op 1.080,06 EUR. Het actuarieel rendement is 1,1955% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 april 2020 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van KBC Equisafe