KBC Equisafe - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - AICB RPR Brussel 0452.377.514 Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van KBC Equisafe (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat het compartiment KBC Equisafe World Stocks 1 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 30 november 2020 van rechtswege werd ontbonden en in vereffening gesteld. Overeenkomstig artikel 17 §3 2° van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles welke bepaalt dat ‘Enkel de vereffening van het laatste compartiment leidt tot de vereffening van de bevek’ heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap met eenparigheid van stemmen op datum van 30 november 2020 beslist om de Vennootschap mee van rechtswege te vereffenen.

Het compartiment streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds het behoud van 100% van de initiële inschrijvingswaarde op de Vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 20 aandelen van kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt en worden gekozen uit een wereldwijd universum. 75% van de eventuele stijging van de korf van 20 aandelen (=Eindwaarde min Startwaarde gedeeld door Startwaarde), wordt op Vervaldag uitgekeerd bovenop 100% van de initiële inschrijvingswaarde. De maximale meerwaarde bedraagt 60% (actuarieel rendement: 7.51% voor kosten en taksen). Dalingen van de korf worden niet in rekening gebracht.  

De startdatum van het compartiment was 6 juni 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 30 november 2020) werd vastgesteld op 1.000 EUR. Het actuarieel rendement is 0% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 december 2020 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van KBC Equisafe