KBC Equity Fund - BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN Emerging Europe Compartiment van KBC Equity Fund

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - ICBE - Naamloze vennootschap Ondernemingsnummer: - 0443.681.463 - RPR Brussel - Zetel : Havenlaan 2 – 1080 Brussel

De heer Joris De Vos, vereffenaar van het compartiment Emerging Europe (hierna het “Compartiment”) van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, KBC Equity Fund (hierna de “Vennootschap”), informeert middels onderhavig bericht de aandeelhouders van het Compartiment:

1. dat de hieronder vermelde vereffeningswaarden en de n.a.v. het persbericht dd. 24 februari 2023 uitgekeerde vereffeningswaarden een voorschot op de vereffeningwaarde betreffen omwille van de in het bijeenroepingsbericht dd. 19 januari 2023 tot de Buitengewone Algemene Vergadering uiteengezette reden. De eventuele restwaarde die naar aanleiding van de verkoop van de Russische activa kan worden uitgekeerd, zal op dezelfde manier worden gecommuniceerd als onderhavig bericht. 

Advertentie

2. dat de vereffeningwaarde voor de kapitaliserende aandelen van de klasse “Classic Shares” van het compartiment Emerging Europe van KBC Equity Fund, vóór kosten en taksen, 11,490 euro per aandeel bedraagt, zoals berekend op 10-06-2024 ;

dat de vereffeningwaarde voor de dividendgerechtigde aandelen van de klasse “Classic Shares” van het compartiment Emerging Europe van KBC Equity Fund, vóór kosten en taksen, 6,590 euro per aandeel bedraagt, zoals berekend op 10-06-2024;

dat de vereffeningwaarde voor de kapitaliserende aandelen van de klasse “Classic Shares CSOB CZK” van het compartiment Emerging Europe van KBC Equity Fund, vóór kosten en taksen, 10,640 CZK per aandeel bedraagt, zoals berekend op 10-06-2024;

3. dat de financiële dienstverleners van het Compartiment instaan voor de uitbetaling van de vereffeningwaarde aan de deelnemers;

Advertentie

4. dat de betrokken aandelen automatisch zullen ingewisseld worden van
26 juni 2024 tot 26 december 2024 tegen de onder punt 2 vermelde vereffeningwaarde verminderd met de toepasselijke kosten en taksen;

5. dat de aandeelhouders die dit wensen, contact kunnen opnemen met de financiële dienstverleners van het Compartiment om, gedurende één maand, te rekenen vanaf de inbetalingstelling van (het voorschot op) de vereffeningwaarde,

i.e. van 26 juni 2024 tot 26 juli 2024, zonder kosten, behoudens eventuele taksen, in te schrijven op aandelen van het compartiment Emerging Markets Responsible Investing van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen  die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, KBC Equity Fund;

6. dat het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2 lid 1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de staat van activa en passiva van het Compartiment en het verslag van de commissaris, opvraagbaar zijn op de zetel van de Vennootschap en bij de financiële dienstverleners van het Compartiment;

7. dat de procedure van sluiting van de vereffening overeenkomstig de artikelen 2:100 en 2:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal verlopen;

8. dat indien de definitief vastgestelde vereffeningwaarde zou verschillen van het bedrag vermeld onder de punt 2, de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht zullen worden bekendgemaakt.

De financiële dienstverlener van het Compartiment is:

- KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brussel

Joris De Vos, Vereffenaar