KBC Institutional Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG – ICBE - Havenlaan 2, 1080 Brussel

1. BESLISSING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – WIJZIGING STATUTEN

Overeenkomstig de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Institutional Fund van 7 februari 2024 zullen de statuten van deze openbare beleggingsvennootschap op 11 maart 2024 worden aangepast in het kader van de naamswijziging van het compartiment ‘European Real Estate’ naar ‘European Real Estate Responsible Investing’, gezien dit compartiment zal worden omgevormd naar een compartiment waarvoor de methodologie ‘verantwoord beleggen’ van toepassing is.

2. WIJZIGINGEN AAN HET PROSPECTUS EN AAN HET ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT

Daarnaast wensen we u mee te delen dat het prospectus en het essentiële-informatiedocument van het compartiment ‘European Real Estate’ van KBC Institutional Fund op 11 maart 2024 zal worden aangepast.

Op voormelde datum wijzigt het beleggingsbeleid van dit compartiment.  Voortaan zal het compartiment niet langer passief, maar wel actief worden beheerd ten opzichte van de huidige benchmark. Ook zal het compartiment doelstellingen voor verantwoord beleggen nastreven op basis van een tweeledige benadering: een negatieve screening en een positieve selectiemethodologie. De negatieve screening houdt in dat de compartimenten niet mogen beleggen in activa uitgegeven door bedrijven die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (o.m. tabak, gokactiviteiten en wapens). Meer informatie over het uitsluitingsbeleid kan worden teruggevonden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. De positieve selectiemethodologie houdt een combinatie van portefeuilledoelstellingen en ondersteuning van duurzame ontwikkeling in. Portefeuilledoelstellingen zijn gebaseerd op een vermindering in broeikasgasintensiteit en een verbetering van de ESG-kenmerken (waarbij ESG staat voor ‘Environmental, Social, Governance’) ten opzichte van de benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index.  Duurzame ontwikkeling wordt ondersteund door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Meer informatie over de positieve selectiemethodologie en de concrete doelstellingen op compartimentsniveau is te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

In dit kader wijzigt de naam van dit compartiment van ‘European Real Estate’ naar ‘European Real Estate Responsible Investing’.De deelnemers die deze wijzigingen niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop (behoudens eventuele taksen) van hun rechten van deelneming vragen van 8 februari 2024 tot en met 9 maart 2024 (vóór 06u00 CET) via de loketten van de instelling die de financiële dienst verzorgt, met name KBC BANK NV.

Het aangepaste Prospectus, het essentiële-informatiedocument  en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

Raad van Bestuur van KBC Institutional Fund