Kbc Interest Fund - Bericht aan de aandeelhouders van de compartimenten

beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Société d’Investissement à Capital Variable) - opgericht als naamloze vennootschap - Vennootschapszetel: 80 route d’Esch, L-1470 Luxembourg - Groothertogdom Luxemburg - R.C.S. Luxembourg N° B 30.382 - (de ‘sicav’)

Geachte aandeelhouder,

1) De raad van bestuur van de sicav, een société d’investissement à capital variable opgericht in het kader van deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd, wenst de aandeelhouders van de in de onderstaande tabel vermelde compartimenten KBC Interest Fund informeren over het gebruik van benchmarks die als referentiepunt dienen voor het meten van de prestaties en de samenstelling van de portefeuille van de compartimenten. Het prospectus zal dienovereenkomstig worden geactualiseerd. Het compartiment CZK Omega wordt niet in België gecommercialiseerd. 

Naam van het compartiment Benchmark

KBC Interest Fund Cash Euro a) JP Morgan Cash EUR 3M

KBC Interest Fund Euro Medium a) JP Morgan European Monetary Union Investment Grade Index (EMU IG) 1-3 Years

KBC Interest Fund Cash USD a) JP Morgan Cash USD 3M

KBC Interest Fund Czk Omega a) PRIBOR 6 M

Een geactualiseerde versie van het prospectus van 24-03-2020 met de bovengenoemde aanpassingen alsook de meeste recente financiële verslagen en de essentiële beleggersinformatie  zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en voor wat betreft de essentiële beleggersinformatie ook in het Nederlands, op de zetel van de sicav en bij kantoren van de onderstaande tussenpersonen en op www.kbc.be.

Tussenpersonen die verantwoordelijk zijn voor financiële dienst in België zijn KBC Bank NV en CBC Banque SA.

de Raad van Bestuur,

Luxemburg, 24-03-2020