KBC INTEREST FUND - BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS

SICAV - 80, route d’Esch - L-1417 LUXEMBOURG - RCS Luxembourg N° B 30382

Geachte aandeelhouder, 

Met deze brief stelt de Raad van Bestuur de aandeelhouders in kennis van de volgende genomen beslissingen, die van kracht worden op 1 april 2022 (de “Ingangsdatum”):  

Beheervennootschap

De beheervennootschap KBC Asset Management NV (Luxemburg) heeft de sicav op de hoogte gebracht van de beslissing 

- om haar hoofdzetel en haar activiteiten als beheervennootschap over te brengen van Luxemburg naar België;

- om haar bedrijfsnaam te veranderen in IVESAM;

- om haar activiteiten als beheervennootschap uit te oefenen naar Belgisch recht en in overeenstemming met de gewijzigde Belgische wet van 19 april 2014 betreffende alternatieve beleggingsfondsen en hun beheerders.

De Raad van Bestuur heeft besloten om IVESAM te bekrachtigen en, voor zover nodig, goed te keuren als beheervennootschap van de sicav, in overeenstemming met Deel II van de gewijzigde Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging. 

Portefeuillebeheer

Het portefeuillebeheer van de betrokken compartimenten zal niet langer worden gedelegeerd aan KBC Asset Management NV, België, maar zal worden uitgevoerd door IVESAM. 

Fondsadministratie 

De fondsadministratie blijft gedelegeerd aan Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. (“BBH”).

Kostenstructuur 

De vaste dienstenvergoeding (“FSF”), die momenteel aan de beheervennootschap wordt betaald en die de fondsadministratiediensten, de bewaarnemingsdiensten en andere lopende exploitatie- en administratiekosten dekt, met uitzondering van bepaalde kosten die uitdrukkelijk in het prospectus worden vermeld, zal worden vervangen door: 

- een fondsadministratievergoeding (“FA”), betaald aan de beheervennootschap;

- een bewaarloon (“DP”), betaald aan de Bewaarder;

- een onderzoeksvergoeding (“RS”), indien van toepassing.

De overige kosten die momenteel zijn opgenomen in de vaste dienstenvergoeding, maar niet in de bovengenoemde vergoedingen, zullen worden opgenomen onder “Overige kosten” (“OTH”).

De nieuwe opdeling van de kosten zoals verduidelijkt in de onderstaande tabel zal niet leiden tot een verhoging van de kosten aangerekend aan de compartimenten.


Huidige FSF 

(max.)

FA 

(max.)

DP 

(max.)

RS

(max.)

OTH 

(ram.)

Cash EURO 

0,125 %

0,020%

0,020%

0,005%

0,060%

EURO MEDIUM

0,125 %

0,040%

0,030%

0,005%

0,020%

De tussenpersoon verantwoordelijk voor de financiële dienstverlening in België is KBC Bank NV.

De meest recente financiële verslagen, het prospectus en, indien toepasselijk, de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Frans, Nederlands en/of het Engels bij de kantoren van de bovenvermelde tussenpersoon en op www.kbc.be.

De Raad van Bestuur

Luxemburg, 1 april 2022