KBC Master Fund - BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN CSOB Multi Invest Compartiment van KBC Master Fund

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - ICBE - Naamloze vennootschap - Ondernemingsnummer: 0451.407.811 - RPR Brussel - Zetel : Havenlaan 2 – 1080 Brussel

De heer Joris De Vos, vereffenaar van het compartiment CSOB Multi Invest (hierna het “Compartiment”) van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, KBC Master Fund (hierna de “Vennootschap”), informeert middels onderhavig bericht de aandeelhouders van het Compartiment:

1. van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 29 april 2022 tot ontbinding en in vereffeningstelling van het Compartiment

2. dat de vereffeningwaarde voor de kapitaliserende aandelen van het compartiment CSOB Multi Invest van KBC Master Fund, vóór kosten en taksen, 992,33 CZK per aandeel bedraagt, zoals berekend op 16-05-2022 ;

3. dat de financiële dienstverleners van het Compartiment instaan voor de uitbetaling van de vereffeningwaarde aan deaandeelhouders;

4. dat de betrokken aandelen automatisch zullen ingewisseld worden van
20 mei 2022 tot 20 november 2022 tegen de onder punt 2 vermelde vereffeningwaarde verminderd met de toepasselijke kosten en taksen;

5. dat de aandeelhouders die dit wensen, contact kunnen opnemen met de financiële dienstverleners van het Compartiment om, gedurende één maand, te rekenen vanaf de inbetalingstelling van de vereffeningwaarde,

i.e. van 20 mei 2022 tot 20 juni 2022, zonder kosten, behoudens eventuele taksen, in te schrijven op aandelen van het compartiment CSOB Opatrný van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, Optimum Fund;

6. dat het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2 lid 1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de staat van activa en passiva van het Compartiment en het verslag van de commissaris, opvraagbaar zijn op de zetel van de Vennootschap en bij de financiële dienstverleners van het Compartiment;

7. dat de procedure van sluiting van de vereffening overeenkomstig de artikelen 2:100 en 2:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal verlopen;

8. dat indien de definitief vastgestelde vereffeningwaarde zou verschillen van het bedrag vermeld onder de punt 2, de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht zullen worden bekendgemaakt.

 De financiële dienstverleners van het Compartiment zijn:

- KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brussel

Joris De Vos, Vereffenaar