KBC Participation - BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN KBC Business Pro November 95 Compartiment van KBC Participation

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - ICBE - Naamloze vennootschap Ondernemingsnummer: 0877.703.807 - RPR Brussel - Zetel : Havenlaan 2 – 1080 Brussel

De heer Joris De Vos, vereffenaar van het compartiment KBC Business Pro November 95 (hierna het “Compartiment”) van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, KBC Participation (hierna de “Vennootschap”), informeert middels onderhavig bericht de aandeelhouders van het Compartiment:

1. van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 4 maart 2022  tot ontbinding en in vereffeningstelling van het Compartiment

2. dat de vereffeningwaarde voor de dividendgerechtigde aandelen van het compartiment KBC Business Pro November 95 van KBC Participation, vóór kosten en taksen, 934,07 euro per aandeel bedraagt, zoals berekend op  21 maart 2022;

3. dat de financiële dienstverleners van het Compartiment instaan voor de uitbetaling van de vereffeningwaarde aan de deelnemers;

4. dat de betrokken aandelen automatisch zullen ingewisseld worden van 
25 maart 2022 tot 25 september 2022 tegen de onder de punt 2 vermelde vereffeningwaarde verminderd met de toepasselijke kosten en taksen;

5. dat de aandeelhouders die dit wensen, contact kunnen opnemen met de financiële dienstverleners van het Compartiment om, gedurende één maand, te rekenen vanaf de inbetalingstelling van de vereffeningwaarde,

i.e. van 25 maart 2022 tot 25 april 2022 , zonder kosten, behoudens eventuele taksen, in te schrijven op aandelen van het compartiment KBC ExpertEase SRI Defensive Conservative 4 * van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, Horizon;

6. dat het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2 lid 1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de staat van activa en passiva van het Compartiment en het verslag van de commissaris, opvraagbaar zijn op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en bij de financiële dienstverleners van het Compartiment;

7. dat de procedure van sluiting van de vereffening overeenkomstig de artikelen 2:100 en 2:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal verlopen;

8. dat indien de definitief vastgestelde vereffeningwaarde zou verschillen van het bedrag vermeld onder de punt 2, de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht zullen worden bekendgemaakt.

* De naam van het compartiment KBC ExpertEase SRI Defensive Conservative 4 zal op 18 maart 2022  worden gewijzigd naar KBC ExpertEase SRI Defensive Conservative.

De financiële dienstverleners van het Compartiment zijn:

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

- CBC Banque NV, Avenue Albert I-er 60, 5000 Namur

Joris De Vos, Vereffenaar