KBC Participation - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0877.703.807 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van KBC Participation (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat de compartimenten KBC Participation Asian Opportunity USD 1 en KBC Participation Timing World Stocks 1 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 31 maart 2020 van rechtswege werden ontbonden en vereffend. 

Het compartiment Asian Opportunity USD 1 streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingswaarde op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 3 Aziatische aandelenindices. 100% van de evolutie van de korf van 3 Aziatische aandelenindices wordt op de vervaldag verrekend op 100 % van de initiële inschrijvingswaarde. De maximale meerwaarde bedraagt 120% (actuarieel rendement: 14,08 %, voor kosten en taksen) en de maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -1,75%, voor kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 7 april 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 31 maart 2020) werd vastgesteld op 1.113,70 USD. Het actuarieel rendement is 1,8164% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment Timing World Stocks 1 streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingswaarde op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven, die een hoge beurskapitalisatie hebben en dit volgens een ‘Best Timing-Structuur’. Dit houdt in dat 100% van de evolutie van de korf (= eindwaarde min minimale startwaarde gedeeld door startwaarde) op vervaldag wordt verrekend op 100% van de initiële inschrijvingswaarde. De maximale meerwaarde bedraagt 60% (actuarieel rendement: 8,41% voor kosten en taksen) en de maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -1,80% voor kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 6 juni 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 31 maart 2020) werd vastgesteld op 1.050,30 EUR. Het actuarieel rendement is 0,8470% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 april 2020 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van KBC Participation